Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB112
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Biofizyka; przedmioty dla II roku
ZFBM - Biofizyka molekularna; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student powinien przypomnieć sobie wiadomości dotyczące:


- mechaniki klasycznej i elektrostatyki

- pochodnych i całek

- podstawowych klas związków tworzących materię ożywioną

(białka, kwasy nukleinowe, fosfolipidy)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z fizycznymi czynnikami odpowiedzialnymi za oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach wodnych i determinującymi strukturę i funkcję makrocząsteczek biologicznych.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń rachunkowych obejmujących następujące zagadnienia:

- Woda i jej właściwości

- Roztwory molekularne – podstawowe pojęcia

- Cząsteczki biologiczne – rodzaje, właściwości

- Termodynamika układów biologicznych

- Oddziaływania wewnątrz- i międzycząsteczkowe

- Zagadnienia elektrostatyczne w roztworach

- Ruch cząsteczek w cieczach (dyfuzja, sedymentacja, hydratacja, lepkość)

Przewidywany nakład pracy studenta:

90 h – udział w zajęciach (wykład 45 h + ćwiczenia 45 h)

30 h – przygotowanie do zajęć

30 h – przygotowanie do kolokwiów

30 h – przygotowanie do egzaminu

Razem: 180 h (6 ECTS)

Literatura:

1. Peter Atkins „Chemia fizyczna” PWN 2007

2. Peter Atkins, Julio de Paula „Chemia fizyczna” PWN 2016

3. Maria Kamińska, Andrzej Witowski i Jerzy Ginter „Wstęp do termodynamiki fenomenologicznej” WUW 2005

4. Ken Dill, Sarina Bromberg „Molecular Driving Forces” GS 2011

5. Tom Waigh „Applied Biophysics” Wiley&Sons 2007

6. Igor Serdyuk, Nathan Zaccai, Joseph Zaccai „Methods in molecular biophysics. Structure, dynamics, function” Cambrige University Press 2007

7. J. Newman, Physics of the life sciences, Springer

8. Loren Dean Williams „Molecular Interactions (Noncovalent Interactions) in biochemical systems”, https://ww2.chemistry.gatech.edu/~lw26/structure/ molecular_interactions/mol_int.html

9. Thomas E. Creighton „Proteins. Structures and Molecular Properties” Freeman and Company 1993

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. zna podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki

2. zna fizyczną naturę oddziaływań międzycząsteczkowych

3. zna fizyczne czynniki wpływających na strukturę i właściwości makrocząsteczek biologicznych

4. zna podstawowe pojęcia i prawa niezbędne do opisu ruchu cząsteczek w cieczach

Umiejętności:

1. umie zastosować język termodynamiki do opisu prostych procesów zachodzących w układach biologicznych

2. potrafi rozwiązać proste zagadnienia dotyczące ruchu cząsteczek w cieczach

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach rachunkowych jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwione nieobecności na więcej niż dwóch wykładach i dwóch zajęciach rachunkowych skutkują niezaliczeniem przedmiotu. Usprawiedliwienia należy przedstawiać prowadzącemu na pierwszych zajęciach po okresie nieobecności.

Zasady zaliczenia:

1. Dwa śródsemestralne sprawdziany pisemne

2. Egzamin pisemny

3. Zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu minimum 60% punktów w sumie z kolokwiów i egzaminu pisemnego.

Ocena z przedmiotu będzie wystawiana na podstawie wyników sprawdzianów środsemestralnych i egzaminu pisemnego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Modrak-Wójcik
Prowadzący grup: Anna Modrak-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Modrak-Wójcik
Prowadzący grup: Anna Modrak-Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)