Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia technik pomiarowych dla astronomów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2A12
Kod Erasmus / ISCED: 13.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia technik pomiarowych dla astronomów
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Skrócony opis:

Zajęcia składać się będą z pięciu zadań doświadczalnych związanych z pomiarami charakterystyk prądowo-napięciowych elementów i układów elektrycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami przepływu prądu elektrycznego w prostych i złożonych obwodach elektrycznych oraz z metodami pomiarów napięcia i natężenia prądu. Uczestnicy kursu uczą się posługiwania podstawowymi przyrządami pomiarowymi (oscyloskop, miernik uniwersalny) oraz urządzeniami wytwarzającymi stałe napięcia stabilizowane i zadane przebiegi zmienne (zasilacz stabilizowany, generator funkcji).

Zajęcia Pracowni składają się z pięciu sesji laboratoryjnych poprzedzonych zajęciami przygotowawczymi.

Laboratoryjne zajęcia praktyczne umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z budową i zasadą działania układów elektronicznych złożonych z elementów dyskretnych i cyfrowych układów zintegrowanych.

Studenci samodzielnie budują obwody elektryczne na płytce drukowanej lub dedykowanej makiecie, podłączają do źródeł prądu oraz przyrządów pomiarowych.

Podczas kursu obok wiedzy o wybranych zjawiskach fizycznych słuchacze zdobywają umiejętność interpretacji danych doświadczalnych, oceny niepewności pomiarowych oraz porównywania z przewidywaniami modelowymi.

Program:

W ramach Pracowni należy wykonać pięć ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Układy całkujące i różniczkujące RC i RL.

2. Obwód drgań elektrycznych RLC oraz szeregowy filtr rezonansowy.

3. Charakterystyka diody germanowej, krzemowej i diody Zenera

4. Charakterystyki tranzystora. Badanie charakterystyk wzmacniacza tranzystorowego.

5. Cyfrowe układy scalone: bramki logiczne, przerzutniki, liczniki, dekodery, realizacja indywidualnego projektu.

Każda sesja ćwiczeń laboratoryjnych na Pracowni elektronicznej poprzedzona jest zajęciami przygotowawczymi wprowadzającymi w podstawy fizyczne i specyfikę pomiarów.

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić odpowiednim zaświadczeniem. Przewidywany jest termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły uczestniczyć w przewidzianych planem zajęciach praktycznych.

Każde ćwiczenie wykonywane w ramach kursu Pracowni jest oceniane; ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia sprawdzane w formie krótkiego testu pisemnego, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen składowych. Ocena ze sprawozdania pisemnego ma przeważający wpływ na ocenę z danego ćwiczenia

Warunkiem przystąpienia do kolejnego ćwiczenia jest zaliczenie ćwiczenia poprzedniego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego.

Ocena końcowa z Pracowni wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ćwiczeń laboratoryjnych oraz oceny z kolokwium końcowego, przy czym ocena z kolokwium liczona jest z wagą 2.

Opis sporządził Wojciech Dominik, styczeń 2009.

Literatura:

1. Instrukcje do ćwiczeń oraz skrypty obejmujące wprowadzenie do kolejnych zagadnień dostępne na stronie

http://www.fuw.edu.pl/studia/pracownie/

2. T. Stacewicz, A. Kotlicki, Elektronika w laboratorium naukowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994

3. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dominik
Prowadzący grup: Wojciech Dominik, Krzysztof Karpierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)