Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie dla astronomów I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2A10
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie dla astronomów I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

Dla studentów studiów I stopnia astronomii zainteresowanych programowaniem. Studenci powinni mieć przynajmniej podstawowe umiejętności korzystania z systemu Linux albo zapisać się równolegle na zajęcia pracowni komputerowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest nauce programowania w języku Fortran 90/95/2003/2008/2018

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest nauce programowania w języku Fortran w wersji 90/95.

Program:

1. Wstęp - języki programowania, historia Fortranu

2. Budowa programu

3. Typy podstawowe, stałe, zmienne

4. Typy pochodne, struktury

5. Wyrażenia, instrukcje przypisania

6. Tablice, operacje tablicowe

7. Instrukcje sterujące

8. Instrukcje wejścia-wyjścia

9. Podprogramy wewnętrzne i zewnętrzne, moduły

10. Wskaźniki

11. Przeciążanie operatorów

Opis przygotował Michał Szymański, maj 2018

Literatura:

Sobieski, W. "GNU Fortran z elementami wizualizacji danych"

Chapman, S. "Fortran 90/95 for Scientists and Engineers" (po ang.)

Redwine, C. "Upgrading to Fortran 90" (po ang.)

https://pl.wikibooks.org/wiki/Fortran

https://fortran-lang.org/

Efekty uczenia się:

1. Student zna składnię i podstawowe elementy języka Fortran 90/95/2003/2008/2018

2. Student potrafi konstruować algorytmy do rozwiązywania problemów obliczeniowych o średnim stopniu złożoności, w tym dla typowych problemów numerycznych.

3. Student potrafi zapisać algorytm rozwiązania problemu obliczeniowego w języku Fortran.

4. Student ma świadomość ograniczeń związanych ze stosowaniem reprezentacji liczb w maszynach cyfrowych oraz zna konsekwencje tych ograniczeń w programowaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (zadania domowe, kolokwium, obecność na zajęciach).

Obecność na wykładach jest obowiązkowa

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szymański
Prowadzący grup: Michał Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)