Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum z biofizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BB29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z biofizyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Biofizyka; przedmioty dla I roku
ZFBM - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie; przedmioty dla 2 semestru I roku BM
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zakładana jest znajomość zagadnień dotyczących właściwości promieniowania elektromagnetycznego, zjawiska dyfrakcji i interferencji, mikroskopowej budowy materii oraz podstawowych metod analizy danych pomiarowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami eksperymentalnymi stosowanymi w biofizyce molekularnej oraz zjawiskami fizycznymi leżącymi u podstaw tych metod. Zajęcia mają za zadanie przygotowanie studentów do samodzielnej pracy doświadczalnej i analizy danych pomiarowych.

Pełny opis:

W ramach Praktikum student wykonuje 5 ćwiczeń laboratoryjnych. Na każde z ćwiczeń przeznaczone są 3 godziny tygodniowo. Przygotowanie do zajęć sprawdza i ocenia asystent prowadzący ćwiczenie. Efektem wykonania ćwiczenia jest opis oceniany przez asystenta.

Program Praktikum obejmuje badanie zjawisk dyfrakcji, interferencji i dyspersji promieniowania elektromagnetycznego oraz procesów absorpcji i emisji światła. Studenci poznają zasadę działania i specyfikę pomiarów wykonywanych za pomocą spektrofotometru UV/Vis i spektrofluorymetru.

Podczas zajęć studenci wykonują następujące ćwiczenia:

1. Badanie dyfrakcji i interferencji światła laserowego

2. Badanie widm optycznych za pomocą spektrometru

3. Pomiary widm absorpcji roztworów barwników spożywczych

4. Badanie prawa Lamberta-Beera

5. Pomiary widm absorpcji i fluorescencji związków fluorescencyjnych

Przewidywany nakład pracy studenta:

udział w zajęciach – 15 h

przygotowanie do zajęć – 10 h

przygotowanie raportów z wykonanych ćwiczeń – 20 h

Razem – 45 h

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy fizyki”, t. 4-5, PWN

2. P. Atkins, Julio de Paula „Chemia fizyczna” PWN 2016

3. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, „Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami”, PWN 2007

4. J. Sadlej, „Spektroskopia molekularna”, WNT 2002.

5. Z. Kęcki, „Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN 1998

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza:

1. zna fizyczne podstawy zjawiska absorpcji i fluorescencji

2. zna zasadę działania spektrometru, spektrofotometru UV/Vis i spektrofluorymetru

3. zna podstawowe pojęcia i prawa związane ze spektroskopią UV/Vis

Umiejętności:

1. potrafi obsługiwać podstawową aparaturę badawczą stosowaną w badaniach biofizycznych

2. potrafi wyjaśnić związek między absorbowaną energią a strukturą cząsteczki oraz jej barwą

3. potrafi wyznaczyć rozmiary bardzo małych obiektów w oparciu o zjawisko dyfrakcji i interferencji światła laserowego

4. potrafi opracować i zaprezentować wyniki własnych badań oraz opisać obserwacje i wynikające z nich wnioski

Kompetencje społeczne:

1. ma świadomość odpowiedzialności za wyniki własnych badań

2. dba o bezpieczeństwo pracy z laserowymi źródłami światła, substancjami chemicznymi i biologicznymi oraz aparaturą stosowaną w badaniach biofizycznych

Metody i kryteria oceniania:

W ramach Praktikum studenci wykonują 5 ćwiczeń laboratoryjnych, każde udokumentowane samodzielnym raportem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich opisów. Końcowa ocena z Praktikum wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z raportów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność podlegająca usprawiedliwieniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Modrak-Wójcik
Prowadzący grup: Anna Modrak-Wójcik, Maria Winiewska-Szajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)