Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2N09ZBD
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne fakultatywne dla informatyki (IIIr. licencjatu, nowy program)
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Ukończony podstawowy wykład z systemów baz danych, w tym: algebra relacji, SQL, normalizacja, modelowanie związków-encji oraz podstawowe informacje o interfejsach programistycznych baz danych.

Skrócony opis:

Przedmiot będzie poświęcony rozmaitym zagadnieniom bazodanowym, które nie zmieściły się w kursie podstawowym z baz danych. Co więcej, problematyka baz danych jest tak obszerna, że nie zmieściłaby się w żadnym kursie podstawowym. Tematami wykładów będzie strojenie relacyjnych baz danych, odwzorowanie obiektowo-relacyjne, kolumnowe bazy danych, bazy NOSQL (słownikowe, szerokolumnowe, dokumentowe i grafowe), zaawansowane programowanie składowane na serwerach baz danych oraz rozproszone bazy danych.

Pełny opis:

Przedmiot będzie poświęcony rozmaitym zagadnieniom bazodanowym, które nie zmieściły się w kursie podstawowym z baz danych. Co więcej, problematyka baz danych jest tak obszerna, że nie zmieściłaby się w żadnym kursie podstawowym. Tematami wykładów będzie strojenie relacyjnych baz danych, odwzorowanie obiektowo-relacyjne (np. Hibernate), kolumnowe bazy danych (np. MonetDB, X100 i Infobright), bazy NOSQL (słownikowe - BerkeleyDB, szerokolumnowe - Cassandra i ScyllaDB, dokumentowe - MongoDB i grafowe - neo4j), zaawansowane programowanie składowane na serwerach baz danych (np. PL/SQL, PL/pgSQL), rozproszone bazy danych.

Na wykładach zostanie przedstawiony materiał teoretyczny, zaś ćwiczenia będą bardzo praktyczne.

Literatura:

1. Jeffrey Ullman, Jennifer Widom.First course in database systems, Third edition, Prentice Hall, 2007

2. Hector Garcia-Molina, Jeffrey Ullman, Jennifer Widom, Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT, 2006.

3. Dennis Shasha, Philippe Bonnet, Database Tuning: Principles, Experiments, and Troubleshooting Techniques, Morgan Kaufman, 2002.

4. Sullivan, Dan. NoSQL for mere mortals. Addison-Wesley Professional, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie składni i semantyki języka zapytań pierwszego rzędu (K_W01, K_W02).

2. Zna wszystkie własności algebry relacji (K_W01, K_W02).

3. Ma pełną wiedzę w zakresie teorii zależności funkcyjnych i postaci normalnych (K_W01, K_W02).

4. Zna wiekszość własności języka zapytań SQL (K_W01, K_W02).

5. Ma szeroką wiedzę na temat zasad projektowania baz danych (K_W01, K_W02).

6. Dobrze rozumie rolę i znaczenie transakcji w bazach danych (K_W01, K_W02).

Umiejętności

1. Potrafi formułować skomplikowane zapytania SQL (K_U09).

2. Potrafi pisać programy składowanie i wyzwalacze w co najmniej jednym języku programowania składowanego. (K_U09).

3. Potrafi rozpoznać anomalie w projekcie bazy danych i doprowadzić ją do odpowiedniej postaci normalnej (K_U10).

4. Potrafi zaprojektować i zaimplementować relacyjną bazę danych

(K_U10).

5. Ma zaawansowane umiejętności w zakresie strojenia relacyjnych baz danych (K_U10).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Każde laboratorium kończy się zadaniem pracy domowej, która musi być wykonana w ciągu 5 dni. Zadania domowe są omawiane na następnych zajęciach. Każda praca domowa daje tyle samo punktów. Egzamin pisemny pozwala otrzymać do 50% punktów z laboratoriów. Ocena z przedmiotu wystawiana jest na podstawie sumy punktów. 90% to ocena 5, 80% to 4.5, 70% to 4, 60% to 3.5, a 50% to ocena 3. Suma całkowita poniżej 50% oznacza niezaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stencel
Prowadzący grup: Paweł Kucharczyk, Krzysztof Stencel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stencel
Prowadzący grup: Paweł Kucharczyk, Krzysztof Stencel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)