Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

FinTech – Financial Technology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M17FT
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: FinTech – Financial Technology
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

FinTech (Financial Technology) oznacza nowopowstający gałąź w branży IT, której celem jest użycie najnowszych technologii informacyjnych w celu usprawnienia usług finansowych. O ile nowinki technologiczne wprowadzane są od wielu lat małymi kroczkami przez wszystkie liczące się tradycyjne banki, o tyle firmy FinTech dążą do technologicznej rewolucji, która zupełnie zmieni bankowość jaką znamy. Produkty FinTech opierają się między innymi na technologiach Big Data, analizie sieci społecznych, algorytmach uczenia maszynowego, sztucznej intelligencji. Na przykład, w USA istnieją już firmy pożyczkowe, które badają zdolność kredytową klientów tylko i wyłącznie na podstawie analizy ich kont na popularnych portalach społecznościowych. Algorytmy służące do oceny zdolności kredytowej na podstawie aktywności on-line i znajomych zostały też opatentowane przez Facebook (od 2014 roku).

Pełny opis:

FINTECH (Financial Technology) oznacza nowopowstający gałąź w branży IT, której celem jest użycie najnowszych technologii informacyjnych w celu usprawnienia usług finansowych. O ile nowinki technologiczne wprowadzane są od wielu lat małymi kroczkami przez wszystkie liczące się tradycyjne banki, o tyle firmy FINTECH dążą do technologicznej rewolucji, która zupełnie zmieni bankowość jaką znamy. Produkty FINTECH opierają się między innymi na technologiach Big Data, analizie sieci społecznych, algorytmach uczenia maszynowego, sztucznej intelligencji. Na przykład, w USA istnieją już firmy pożyczkowe, które badają zdolność kredytową klientów tylko i wyłącznie na podstawie analizy ich kont na popularnych portalach społecznościowych. Algorytmy służące do oceny zdolności kredytowej na podstawie aktywności on-line i znajomych zostały też opatentowane przez Facebook (od 2014 roku).

W czasie wykładu omówimy najważniejsze trendy rewolucji FINTECH. W czasie ćwiczeń pracować będziemy najczęściej na przykładach już istniejących już dopiero projektowanych rozwiązań na potencjał proponowanych rozwiązań, wyzwania technologiczne, badawcze i instytucjonalne. Będziemy zwracali szczególną uwagę na businessowe i regulacyjne aspekty proponowanych rozwiązań.

1. Wstęp do FINTECH. Wybrane technologie, które odniosły globalny sukces

2. Główne technologie informatyczne wykorzystywane w rozwiązaniach FINTECH

3. Ekonomiczne i biznesowe aspekty FINTECH

4. Metody i technologie analizy sieci społecznych i sieci P2P w rozwiązaniach FINTECH

5. Technologie do analizy i zarządzania finansami osobistymi

6. Waluty wirtualne - konstrukcja, potencjalne funkcje, analiza strategiczna

7. Zagrożebia praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

8. Cyberbezpieczestwo FINTECH

9. Etyka FINTECH

10. FINTECH w zastosowaniach społecznych

Literatura:

Christi S. and Barberis J., (2016) The FINTECH Book: The Financial Techology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries

Mayer-Schnberger V (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think. Viktor Mayer-Schnberger and Kenneth Cukier (John Murray Publishers, UK).

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna podstawowe i wybór zaawansowanych technologi informatycznych stosowanych w FINTECH

2. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie zastosowania najnowszych technologi informacyjnych w branży finansowej

3. Ma ogólną wiedzę na temat obecnych wyzwań badawczych w dziedzinie

Umiejętności

1. Potrafi przedstawić analizę wybranych technologi FINTECH

2. Potrafi wykonać wstępną analizę przydatności biznesowej nowego rozwiązania informatycznego dla branży finansowej

3. Potrafi stworzyć własne rozwiązanie (będące co najmniej złożeniem istniejących rozwiązań) w zależności od postawionego problemu

4. Potrafi wstępnie ocenić czy podejście oparte na technologiach FINTECH rzeczywiście wnosi nową jakość w porównaniiu do rozwiązań tradycyjnych

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie FINTECH

2. Rozumie potrzebę dokładnej analizy informatycznej i biznesowej nowych rozwiązań w dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Kryteria oceniania:

1. Obecność - maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach

2. Co najmniej 2 prezentacje - 25% oceny końcowej z ćwiczeń za każdą prezentacje

3. Kartkówki - 45% oceny końcowej przy czym każda kartkówka to około 5% oceny

4. Aktywność na zajęciach - 5%

Zaliczenie wykładu/przedmiotu na ocenę ma formę egzaminu. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu dla tych, którzy będą zadowoleni z oceny z ćwiczeń i będą chcieli mieć taką ocenę końcową z przedmiotu. W przypadku podejścia do egzaminu, w tym do egzaminu zerowego, oceną końcową będzie ocena z egzaminy, nawet jeśli jest niższa od oceny z ćwiczeń).

Forma egzaminu: egzamin pisemny w domu, pytania otwarte, czas trwania 2h, po skończonym egzaminie zdjęcia rozwiązań natychmiast wysłane pocztą e-mail.

Egzamin zerowy: taka sama forma egzaminu jak powyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)