Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorio-growe podejście do analizy sieci spolecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M14TGS
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorio-growe podejście do analizy sieci spolecznych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne dla Machine Learning
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Jeśli interesuje Państwa poznanie metod modelowania i analizy sieci społecznych, w tym serwisów społecznościowych takich jak Facebook, zapraszam na zajęcia.

Metody analizy sieci społecznych to zbiór teorii, technik i narzędzi służących do badania złożonych współzależności w grupie (społeczeństwie, społeczności, w firmie, w stadzie, itp.)

Istotą analizy sieciowej jest próba zrozumienia zachowania zbiorowości jako całości poprzez analizę siędzi powiązań pomiędzy jednostkami zbiorowości. Dziedzina ta leży na styku wielu dyscyplin (matematyki, sociologi, antropologi, statystyki, ekonomii, itp.), tym nie mniej to właśnie teoria gier oferuję najciekawsze narzędzia do analizy sieci społecznych i to przy jej użyciu osiąga się najważniejsze obecnie wyniki.

Pełny opis:

W czasie wykładu omówione zostaną najważniejsze modele i podejścia z zakresu teorii gier do analizy sieci społecznych dotyczące między innymi następujących tematów:

- podstawowe i bardziej zaawansowane miary centralności w sieciach

- badanie dynamicznym zmian w sieci – przewidywanie nowych połączeń

- formowanie sieci

- marketing szeptany i wielopoziomowy w sieciach społecznych, wywieranie wpływu w sieciach

- indentyfikacji i analiza lokalnych społeczności w sieciach

- analiza sieci kreminalnych i terrorystycznych

Literatura:

Sanjeev Goyal. Connections: An Introduction to the Economics of Networks.

Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2007.

Matthew O. Jackson. Social and Economic Networks. Princeton University Press,

Princeton and Oxford, 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie teori gier i teori sieci

2. Zna podstawowe metody analizy sieci społecznych

3. Zna podstawowe i zaawansowane metody analizy sieci społecznych przy użyciu metod z teorii gier

4. Ma ogólną wiedzę na temat obecnych wyzwań badawczych w dziedzinie

Umiejętności:

1. Potrafi wykonać analizę sieci społecznej przy użyciu podstawowych miar i statystyk a następnie zinterpretować otrzymane wyniki

2. Potrafi wykonać analizę sieci społecznej przy użyciu zaawansowanych metod teorii gier a następnie zinterpretować otrzymane wyniki

3. Potrafi stworzyć własną metodologię badawczą (będąco co najmniej złożeniem istniejących metod) w zależności od badanego problemu

4. Potrafi wstępnie ocenić czy podejście teorio-growe do konkretnego problemu jest właściwe

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę. Kryteria oceniania:

1. Obecność - warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń są nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach

oraz

2. Wygłoszenie co najmniej 2 prezentacji - 90% oceny końcowej z ćwiczeń

oraz

3. Kartkówki i aktywność na zajęciach - 10% oceny końcowej

Zaliczenie wykładu/przedmiotu na ocenę ma formę egzaminu. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu dla tych, którzy będą zadowoleni z oceny z ćwiczeń i będą chcieli mieć taką ocenę końcową z przedmiotu. W przypadku podejścia do egzaminu, w tym do egzaminu zerowego, oceną końcową będzie ocena z egzaminy, nawet jeśli jest niższa od oceny z ćwiczeń).

Forma egzaminu: egzamin pisemny w domu, pytania otwarte, czas trwania 2h, po skończonym egzaminie zdjęcia rozwiązań natychmiast wysłane pocztą e-mail.

Egzamin zerowy: taka sama forma egzaminu jak powyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Michalak, Marcin Waniek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Tomasz Michalak, Marcin Waniek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)