Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy rozproszone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D97SR
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy rozproszone
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Strona przedmiotu: http://students.mimuw.edu.pl/SR
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych następującymi dziedzinami informatyki: systemy operacyjne, rozproszone systemy operacyjne, programowanie współbieżne i rozproszone, algorytmy równoległe i rozproszone, sieci komputerowe, technologie WWW, programowalne karty procesorowe, sieci radiowe, sieci P2P, algorytmy plotkujące itp.

Pełny opis:

Seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych następującymi dziedzinami informatyki: systemy operacyjne, rozproszone systemy operacyjne, programowanie współbieżne i rozproszone, algorytmy równoległe i rozproszone, sieci komputerowe, technologie WWW, programowalne karty procesorowe, sieci P2P, sieci radiowe itp. W ciągu ostatnich lat tematyka seminarium koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

1. Wykorzystanie programowalnych kart procesorowych

2. Technologie i standardy WWW, zastosowania XML

3. Protokoły sieciowe

4. Architektury klastrowe

5. Systemy operacyjne dla urządzeń przenośnych

6. Rozproszone systemy plików

7. Rozproszony dostęp do baz danych

8. Uniksowe systemy operacyjne z dostępnym kodem źródłowym

9. Projekty związane z rozwojem systemu operacyjnego Linux

10. Obliczenia w chmurze

Informacje na temat już obronionych prac magisterskich można znaleźć w sieci (ze strony seminarium). Są tam również zamieszczone same prace.

Informacje o seminarium (m.in. streszczenia referatów tegorocznych i z zeszłych lat - począwszy od roku akademickiego 1996/97) są dostępne w sieci na stronie domowej przedmiotu.

W przypadku obecności cudzoziemców zajęcia będą prowadzone po angielsku.

Literatura:

Współczesna literatura z tej dziedziny, w tym czasopisma naukowe i dane z Internetu. Szczegóły przedstawia prowadzący na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianych zagadnień systemów rozproszonych, systemów operacyjnych i programowania współbieżnego.

2. Ma wiedzę na temat głównych problemów badawczych z zakresu systemów rozproszonych, systemów operacyjnych i programowania współbieżnego.

Umiejętności

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie informatyki lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych.

2. Potrafi opisywać wybrane problemy informatyczne i ich rozwiązania w sposób zrozumiały dla nieinformatyka; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych, potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny informatyki.

3. Ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

4. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej.

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu (w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem) lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.

3. Potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter, potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych.

4. Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Żeby zaliczyć seminarium trzeba spełnić podane niżej warunki:

* Wygłosić dwa referaty (po jednym w każdym semestrze).

* Mieć nie więcej niż dwie nieobecności w ciągu semestru.

* Uczestniczyć aktywnie w seminarium, brać udział w dyskusji, zadawać pytania itp.

* Studenci IV roku: zatwierdzić temat pracy magisterskiej.

* Studenci V roku: złożyć gotową pracę magisterską.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Iwanicki, Janina Mincer-Daszkiewicz, Krzysztof Rządca
Prowadzący grup: Konrad Iwanicki, Janina Mincer-Daszkiewicz, Krzysztof Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Iwanicki, Janina Mincer-Daszkiewicz, Krzysztof Rządca
Prowadzący grup: Konrad Iwanicki, Janina Mincer-Daszkiewicz, Krzysztof Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)