Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryptografia, Blockchain i Fintech

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2D21KBF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryptografia, Blockchain i Fintech
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na informatyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

informatyka

Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (lista przedmiotów):

Kryptografia I 1000-2M12KI1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z kryptografią oraz nowymi technologiami finansowymi opartymi na technologii blockchain (tzw. DeFi) i nie tylko. Tematyka referatów obejmuje zarówno teorię kryptografii (na pograniczu z teorią złożoności obliczeniowej i z teorią informacji), teorię gier, a także zagadnienia bardziej praktyczne, z referatami na temat konkretnych projektów przemysłowych włącznie.

Wyżej wymienioną tematykę traktujemy bardzo szeroko i stosujemy zasadę, że od sztywnego trzymania się oficjalnego zakresu seminarium ważniejsze jest to żeby tematy referatów były ciekawe.

Pełny opis:

Technologie blockchain i rozproszonego rejestru (ang. “dsitributed ledger technology”, DLT) zyskały ogromną popularność od czasu powstania pierwszej waluty wirtualnej, tj. Bitcoina. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest prowadzenie rozproszonego otwartego rejestru transakcji bez istnienia zaufanej trzeciej strony (np. tradycyjnego banku). Co więcej, wiele rozproszonych rejestrów obsługuje skrypty do transakcji, umożliwiając użytkownikom definiowanie złożonych reguł i warunków płatności a niektóre blockchainy, takie jak Ethereum, pozwalają definiować tzw. inteligentne kontrakty.

Narzędzia i usługi finansowe oparte na powyższych technologiach są często określane mianem decentralizowanych finansów (DeFi) i są kolejną odsłoną rewolucji w świecie finansów zapoczątkowanej kilkanaście lat temu przez Bitcoina i technologie Fintech.

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z powyższymi nowymi technologiami finansowymi na przecięciu z kryptografią i teorią gier. Tematyka referatów obejmuje zarówno teorię kryptografii (na pograniczu z teorią złożoności obliczeniowej i z teorią informacji), teorię gier, a także zagadnienia bardziej praktyczne, z referatami na temat konkretnych projektów przemysłowych włącznie.

1. Technologie informatyczne stosowane w kryptowalutach

2. Inteligentne kontrakty

3. Zagadnienia i technologie związane z transakcjami off-chain

4. Bezpieczeństwo rozwiązań opartych na technologii Blockchain

5. Rozwiązania oparte na technologii blockchain w przemyśle 4.0

6. Rozwiązania oparte na technologii blockchain i smart kontraktach w sprawozdawczości finansowej i regulacjach

7. Rozwiązania oparte na technologii blockchain i smart kontraktach w bankowości publicznej i prywatnej

8. Kwestie etyczne związane z rozwiązaniami DeFi

Wyżej wymienioną tematykę traktujemy bardzo szeroko i stosujemy zasadę, że od sztywnego trzymania się oficjalnego zakresu seminarium ważniejsze jest to żeby tematy referatów były ciekawe.

W ramach seminarium należy spodziewać się referatów gości zewnętrznych.

Literatura:

Literatura oparta jest na publikacjach naukowych (przede wszystkich artykułach publikowanych po konferencjach i w czasopismach). Zważywszy na niezwykle szybki rozwój dziedziny na bieżąco będą proponowane nowe pozycje do poniższej listy. Omawiane pozycje będą też na bieżąco poszerzane/modyfikowane w zależności od zainteresowań prelegentów i słuchaczy:

Dziembowski, S., Fabiański, G., Faust, S., & Riahi, S. (2021). Lower bounds for off-chain protocols: Exploring the limits of plasma. In 12th Innovations in Theoretical Computer Science Conference (ITCS 2021). Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum für Informatik.

Dziembowski, S., Eckey, L., Faust, S., & Malinowski, D. (2019, May). Perun: Virtual payment hubs over cryptocurrencies. In 2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP) (pp. 106-123). IEEE.

A. Saifedean. Economics beyond financial intermediation: Digital currencies’ potential for growth, poverty alleviation and international development. https://ssrn.com/abstract=2832738.

A. Anjum, M. Sporny, and A. Sill. Blockchain standards for compliance and trust. IEEE Cloud Computing, 4(4):84–90, 2017.

Hany F Atlam, Ahmed Alenezi, Madini O Alassafi, and Gary Wills. Blockchain with internet of things: Benefits, challenges, and future directions. International Journal of Intelligent Systems and Applications, 10(6):40–48, 2018.

Everett Muzzy, James Beck, and Tom Hay. Defi report.L. M. Bach, Branko Mihaljevic, and Mario Zagar. Comparative analysis of blockchain consensus algorithms. In Karolj Skala, Marko Kori- cic, Tihana Galinac Grbac, Marina Cicin-Sain, Vlado Sruk, Slobodan Ribaric, Stjepan Gros, Boris Vrdoljak, Mladen Mauher, Edvard Tijan, Predrag Pale, and Matej Janjic, editors, 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Micro- electronics, MIPRO 2018, Opatija, Croatia, May 21-25, 2018, pages 1545–1550. IEEE, 2018.

Jorge Bernal Bernabe´, Jose´ Luis Ca´novas, Jose´ Luis Herna´ndez Ramos, Rafael Torres Moreno, and Antonio F. Skarmeta.

Privacy-preserving solutions for blockchain: Review and challenges. IEEE Access, 7:164908– 164940, 2019.

Yan Chen and Cristiano Bellavitis. Decentralized finance: Blockchain technology and the quest for an open financial system. Stevens Institute of Technology School of Business Research Paper, 2019.

Philip Daian, Steven Goldfeder, Tyler Kell, Yunqi Li, Xueyuan Zhao, Iddo Bentov, Lorenz Breidenbach, and Ari Juels. Flash boys 2.0: Frontrunning in decentralized exchanges, miner extractable value, and consensus instability. In 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2020, San Francisco, CA, USA, May 18-21, 2020, pages 910–927. IEEE, 2020.

Julian Grigo, Patrick Hansen, Dr. Anika Patz, and Viktor Von Wachter. Decentralized Finance (DeFi) – A new Fintech Revolution?

Efekty uczenia się:

Zamierzone efekty kształcenia podzielone na trzy grupy: wiedza, umiejętności, kompetencje (lista efektów znajduje się w drugim załączniku)

Wiedza

1. Zna podstawowe i wybór zaawansowanych technologii informatycznych stosowanych w DeFi

2. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie stosowania najnowszych technologii informacyjnych w świecie finansów

3. Ma ogólną wiedzę na temat obecnych wyzwań badawczych w dziedzinie

Umiejętności:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie informatyki lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych (K_U11).

2. Potrafi opisywać wybrane problemy informatyczne i ich rozwiązania w sposób zrozumiały dla nieinformatyka; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych (K_U12).

3. Potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny informatyki (K_U13).

4. Ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U14).

5. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia (K_U15).

Kompetencje:

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu (w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem) lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

3. Potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K03).

4. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych (K_K06).

5. Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (K_K08).

.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady wg których będą wyznaczane oceny:

Przedstawienie wymaganej liczby referatów, przesłanie (i ew. poprawienie wg uwag) ich wersji elektronicznej oraz konspektów. Niektóre tematy opracowywane będą w grupach dwuosobowych.

Aktywność na zajęciach.

Spełnienie warunków formalnych (zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej na 1. roku, złożenie pracy magisterskiej na 2. roku).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Dziembowski, Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Stefan Dziembowski, Tomasz Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Dziembowski, Tomasz Michalak
Prowadzący grup: Stefan Dziembowski, Tomasz Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)