Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kurs programowania w Pythonie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-213bPYT
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kurs programowania w Pythonie
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne narzędziowe dla informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do języka Python, omówienie wybranych bibliotek i narzędzi. Po tym kursie studenci będą przygotowani do udziału w bardziej specjalistycznych zajęciach np. ze Sztucznej inteligencji czy Aplikacji WWW.

Pełny opis:

Środowiska programistyczne, konfigurowanie, tworzenie pierwszego programu w języku Python.

Specyfika języka Python.

Typy i struktury danych.

Funkcje i moduły.

Programowanie funkcyjne w Pythonie.

Obiektowy Python.

Parametryzacja skryptów Python (argparse).

Przetwarzanie plików.

Testowanie, debugowanie i profilowanie programów.

Narzędzia do pracy w zespole.

Wstęp do pracy z danymi (biblioteki NumPy i pandas).

Wstęp do wizualizacji danych.

Wyrażenia regularne.

Web scraping.

Przegląd wybranych bibliotek.

Efekty uczenia się:

Umiejętności - absolwent potrafi:

- pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02),

- posługiwać się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji (liczby, tablice, tekst) pamiętając o ich ograniczeniach, np. związanych z arytmetyką komputera (K_U08),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (K_U09),

- zrealizować projekt informatyczny, w szczególności zaprojektować i zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi; tworzyć, oceniać i realizować plany testowania; efektywnie uczestniczyć w inspekcji oprogramowania; posługiwać się przynajmniej jednym z popularnych systemów zarządzania wersjami (K_U16),

- wykonać analizę istniejących rozwiązań informatycznych, w szczególności: ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych, wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych, wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych (K_U18)

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01),

- pracy z poszanowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka (K_K02),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

30 % pkt - za oceny małych zadań programistycznych zadawanych w trakcie semestru.

70 % pkt - za końcowe zadanie zaliczeniowe, dla którego będzie wymagane też osobiste omówienie i prezentacja rozwiązania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paszek
Prowadzący grup: Jacek Chrząszcz, Janusz Jabłonowski, Marcin Jurczak, Michał Kutwin, Andrzej Mizera, Jarosław Paszek, Tomasz Waleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paszek
Prowadzący grup: Jacek Chrząszcz, Janusz Jabłonowski, Andrzej Mizera, Jarosław Paszek, Artsiom Ranchynski, Tomasz Waleń, Damian Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)