Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programs and Funds of European Union 2105-EPE-L-D6PFEU
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Dan Marek, Michael Baun, Cohesion Policy in the European Union, Bloomsbury Publishing, 2014.

2. Veronica Vecchi, EU Funds: Strategy and Management, Egea, 2012.

3. Anja Horn, European Cohesion Policies, Grin, 2012.

4. Alina Klonowska, The Impact of European Funds on Public Expenditure in Poland, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017.

5. Joanna Mastalerek, The Impact of EU Structural Funds on Polish Small and Medium-sized Enterprises, Grin, 2005.

6. New Cohesion Policy of the European Union in Poland: How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, SPRINGER, 2014.

7. John Bachtler, ‎Peter Berkowitz, ‎Sally Hardy, EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction, Routledge, 2016.

8. Günther Heydemann, Karel Vodička, From eastern bloc to European Union. Comparative processes of transformation since 1990, Berghahn, 2017.

9. Anna Visvizi, Anna Matysek-Jędrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, Poland in the Single Market, Politics, economics, the euro, Routledge, 2021.

10. Elżbieta Opiłowska, Monika Sus, Poland and Germany in the European Union, The Multidimensional Dynamics of Bilateral Relations, Routledge, 2021.

11. European Funds Portal, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/en/

12. EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS, https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/PL.

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem studiów:

1) w zakresie wiedzy: K_W06, K_W09.

2) w zakresie umiejętności: K_U01, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10.

3) w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K03, K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć są wykorzystywane zróżnicowane, komplementarne metody pracy.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen cząstkowych w ramach przedmiotu:

1) Aktywność oceniana na każdych zajęciach;

2) Referat problemowy - przygotowanie prezentacji;

3) Zajęcia warsztatowe.

Zakres tematów:

1. Polityka spójności UE – istota polityki spójności UE (polityka regionalna, polityka strukturalna – rozróżnienie pojęć), spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna geneza polityki spójności UE, cele i zasady polityki spójności UE, rola funduszy UE, monitorowanie funduszy; programowanie funduszy; ewaluacja funduszy.

2. Istota znacznie klasyfikacji jednostek terytorialnych UE – NUTSy (egzemplifikacja na przykładzie Polski i Unii Europejskiej), zakres działań funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

3. Omówienie perspektywy finansowej 2014-2020 - ramy czasowe, założenia budżetowe, cele rozwojowe i priorytety oraz dokumenty strategicznie na poziomie unijnym i krajowym oraz novum projekt - omówienie perspektywy finansowej 2021-2027:

a) Strategia Europa 2020,

b) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030,

c) Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020.

4. Strategie zintegrowane:

a) Strategia innowacyjności i efektywność gospodarki – SIEG;

b) Strategia rozwoju kapitału ludzkiego – SRKL;

c) Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) – SRT;

d) Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – BeiŚ;

e) Strategia sprawne państwo – SSP;

f) Strategia rozwoju kapitału społecznego – SRKS;

g) Krajowa strategia rozwoju regionalnego – KSRR;

h) Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP – SRSBN RP;

i) Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa – SZRWiR;

5. Dokumenty krajowe – umowa partnerstwa, kontrakt terytorialny, przepływ środków finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE, programowanie polityki spójności Unii Europejskiej. Podstawowe dokumenty (m.in. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, pakiet rozporządzeń polityki spójności, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) oraz novum projekt - umowa partnerstwa 2021-2027.

6. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Regionalne Programy Operacyjne w Polsce, programy Komisji Europejskiej: CEF, LIFE, COSME, Horyzont 2020, Erasmus+, EFIS, Europejski Korpus Solidarności oraz novum projekt - programy 2021-2027.

7. Programy operacyjne w ramach polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz novum projekt - programy 2021-2027.

8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Pomoc Techniczna) oraz novum projekt - programy 2021-2027.

9. Prezentacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

• Wykład konwersatoryjny – część oparta na współpracy między prowadzącym a studentami (wg formuły questions-answers), mająca na celu usystematyzowanie podstawowych informacji oraz sprawdzenie przygotowania do zajęć;

• Prezentacja dot. zagadnienia problemowego (15-20 min.)

• Dyskusja (40 min.) jako komentarz do problemu zarysowanego w prezentacji;

• Ocena studentów oraz podsumowanie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 111
Jarosław Czub 14/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Stara Biblioteka - "Stary BUW"
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)