Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gry decyzyjne i symulacje polityczne 2102-M-D4GDSP-MP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

1. Berne E., W co grają ludzie, Psychologia stosunków międzyludzkich., PWN, Warszawa 2004

2. Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.

3. Burke, B. Gamify: How gamification motivates people to do extraordinary things. routledge, 2016.

4. Cewińska, J., & Krasnova, A. Grywalizacja w rozwoju i edukacji–szanse i zagrożenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we

5. Decydowanie publiczne, G. Rydlewski (red.) Warszawa 2011.

6. Drucker P.F., Hammond J., Keeney R., Raiffa H., Hayashi A.: Podejmowanie decyzji. Wydawnictwo Harvard Business Reviev, 2005.

7. Du Vall, M. Grywalizacja jako klucz do zwiększenia zaangażowania młodego pokolenia w działania społeczne. Państwo i

8. Duke R., Gaming – the Future’s Language, New York, 1974.

9. Duncan L. R., H. Raiffa. Gry i decyzje. PWN, Warszawa, 1964.

10. Encyklopedia. Gry świata, według L. i W. Pijanowskich, PWN, Warszawa 2006.

11. Fuchs, M., et al. Rethinking gamification. meson press, 2014.

12. Gajda J., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.

13. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, różne wydania.

14. Haman, Jacek. Gry wokół nas: socjolog i teoria gier. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

15. Jankowski, M. Grywalizacja–wykorzystanie elementów gier do modyfikowania zachowań ludzi. Nauki Społeczne. Prace Naukowe

16. Kałuski J., Teoria gier, 2002.

17. Kapp, Karl M. The gamification of learning and instruction fieldbook: Ideas into practice. John Wiley & Sons, 2013.

18. Klein G., Sztuka podejmowania decyzji, Warszawa 2011

19. Kopeć, J., Pacewicz, K., Przegalińska, A., Smoleń, M., Wencel, J., Kominiarczuk, M., & Wróbel, S. Gamification. Critical Approaches.

20. Korbut J., Gry symulacyjne w dydaktyce, Częstochowa 2003.

21. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1975.

22. Koziński J., M. Przybyła, W. Wudarzewski, Gry i ćwiczenia kierownicze, Wrocław 1991.

23. Koźmiński A. K., Zarzadzanie w warunkach niepewności, Warszawa 2005.

24. Łukaszewicz J., Jak szukać optymalnych decyzji? Wrocław 1996.

25. Malawski M., A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN 1997.

26. Modele symulacyjne i gry menedżerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce, Balcerak A., Kwaśnicki W. (red.), Oficyna

27. Owen G., Teoria gier. PWN, Warszawa, 1975.

28. Pietraś J. Z., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998.

29. Pietraś J. Z., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 1998.

30. Płatkowski, Tadeusz. Wstęp do teorii gier. Uniwersytet Warszawski, 2012.

31. Rizzi Paola, By wilk był syty i owca cała – czyli o grze jako narzędziu symulacji procesów komunikacji i podejmowania decyzji, Forum

32. Rizzi, P., Woźniakiewicz, J., Perspektywy zastosowania gier symulacyjnych w edukacji – teoria i praktyka, HOMO COMMUNICATIVUS

33. Simon A.H.: Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji. Helion, Gliwice 2007.

34. STIEGLITZ, Stefan, et al. Gamification. Berlin: Springer, 2017.

35. Straffin P.D., Teoria gier, Scholar, 2004.

36. Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010.

37. Tkaczyk, Paweł. Grywalizacja, 2012.

38. Tyszka T. — Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa 1986.

39. Werbach, K, and Dan Hunter. The gamification toolkit: dynamics, mechanics, and components for the win. University of Pennsylvania

40. Woodcock, Jamie, and Mark R. Johnson. "Gamification: What it is, and how to fight it." The Sociological Review 66.3 (2018)

41. Złotek, Monika. Grywalizacja: wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi. Oficyna Wydawnicza AFM, 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

S2_W01,- Student zna specyfikę nauk o polityce oraz zna relacje między badaniem polityki i teorią gier, grywalizacją

S2_W03 - Student zna zasady efektywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych i działaniach politycznych

Umiejętności

S2_U01 - Student potrafi interpretować życie polityczne przez pryzmat teorii gier, gier decyzyjnych i symulacji decyzyjnych

S2_U02,- Student potrafi analizować, interpretować, prognozować i samodzielnie optymalizować decyzje w procesach i strukturach politycznych

S2_U04 - Student potrafi rozpoznać reguły rządzące procesami decyzyjnymi, jest świadomy ich konsekwencji etycznych.

S2_U05 - Student potrafi samodzielnie rozwijać swe kompetencje w zakresie podejmowania decyzji, potrafi do tego wykorzystywać nowoczesne środowisko gier, symulacji, wirtualnej rzeczywistości.

Kompetencje

S2_K01 - Student jest gotów do świadomej weryfikacji stanu swej wiedzy i kompetencji w zakresie gier i procesów decyzyjnych. Potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce badań polityki i aktywności zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia:

• Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach i uczestnictwo w warsztatach.

- Dopuszczalne są dwie nieobecności.

• Uczestnicy przygotowują projekt w ramach pracy grupowej.

- Projekt ma dotyczyć zastosowania wybranej metody analitycznej (np.: teorii gier, gier i symulacji, metod prognozowania, metody scenariuszowej) do wyjaśniania, przewidywania, optymalizacji zachowań społecznych, politycznych, ekonomicznych, organizacyjnych.

- Grupy max 2 osobowe, ze wskazaniem udziału w pracy poszczególnych osób.

Prezentacje dotyczą przedstawienia analizy realnego politycznego procesu decyzyjnego lub predykcyjnego w kontekście omawianej problematyki (w zgodzie z zagadnieniami sylabusa)

• Przykładowe tematy:

- Ograniczenia racjonalności decydowania na przykładzie…

- Jak racjonalnie zaprojektować proces decyzyjny w sytuacji…

- Niepewność, jako czynnik zarządzania kryzysowego na przykładzie…

- Zagrożenia racjonalności decydowania w procesach grupowych…

- Kryzys jako ograniczenie racjonalności decydowania…

- Teoria gier jako model analizy rozwoju sytuacji politycznej na przykładzie….

- Decydowanie w warunkach syndromu oblężonej twierdzy….

- Mechanizmy decydowania w sytuacji kryzysowej na przykładzie…

- Proces decyzyjny a uwarunkowania emocjonalne na przykładzie…

- Osobowość decydenta a proces decyzyjny na przykładzie…

- Wpływ paranoi decydenta na procesy decyzyjne na przykładzie…

- Między pokusą a ryzykiem, dylematy gier decyzyjnych na przykładzie

- Metoda scenariuszowa jako element prognostyki politycznej….

- Scenariusze rozwoju sytuacji na przykładzie…

- Użyteczność teorii gier w analizie zjawisk politycznych na przykładzie

- Paradoks gry „rozbrojenie” a zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego na przykładzie

- Dylemat „wspólnego pastwiska” w relacjach społecznych

- Symulacyjna gra … (planszowa lub komputerowa) jako przykład procesu decyzyjnego

- Potencjał symulacyjnych gier decyzyjnych w wyjaśnianiu mechaniki zjawisk politycznych

- Grywalizacja jako narzędzie symulowania procesów politycznych na przykładzie

- „Chicken game” jako element szantażu w relacjach międzypaństwowych na przykładzie…

- zastosowanie wybranej gry lub symulacji do analizy polityki

- zastosowanie wybranej gry np: komputerowej, planszowej, scenariuszowej, karcianej do optymalizacji procesów decyzyjnych

• Projekt przygotowany w formie prezentacji i przedstawiony na ostatnich 2 zajęciach.

• Prezentacja musi być w formie plik zapisywalnego (np.: MS Office, Libre Office itp.), trzeba ją wysłać via mail prowadzącemu zajęcia

Zakres tematów:

Treści programowe

1. Zajęcia organizacyjne

2. Procesy decyzyjne, racjonalność decyzji, optymalizacja decyzji

3. Teoria gier - wprowadzanie, założenia, typy gier, warsztaty z teorii gier

4. Warsztaty z teorii gier: główne modele i ich użyteczność dla sfery politycznej

5. Scenariusze i prognozy polityczne

6-10. Warsztaty gier, symulacji i grywalizacji:

- gry scenariuszowe np: Nowy Świat, Traktat Pokojowy, The Desperate i inne

- gry komputerowe np: The Democracy 3, Tropicco, 270, Political Machine, Pandemic i inne.

- gry planszowe np: Diplomacy i inne

11-13 - zajęcia VR (gry i aplikacje w środowisku wirtualnej rzeczywistości)

13-14 - prezentacje projektów zaliczeniowych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane w formie warsztatowej, elementy grywalizacji, symulacje na zajęciach, grywalizacja, środowisko VR

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala P25 Sala komputerowa
Jacek Ziółkowski 14/13 szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, sala P25 Sala komputerowa
Jacek Ziółkowski 17/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)