Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Conducting Business in Europe 2105-ERASMUS-COBI
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

• Capachietti L., Sandberg B., Quickbooks 2015: The Best Guide for Small Business, McGraw-Hill Education – Europe, London 2015;

• Foote C. S., The Business Side of Creativity, The Business Side of Creativity: The Complete Guide to Running a Small Graphics Design or Communications Business (Fourth Updated Edition), W.W. Norton & Company, New York 2014;

• Guay Terrence R., The Business Environment of Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2014;

• Jędrych E., Wiśniewska H., Business Matters, Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

• Kubasek N. K., Brennan B. A., Browne M. N., The Legal Environment of Business, Global Edition (7th Edition); Pearson Education, New Jersey 2014;

• Schaaf R., Development organizations, Earthscan from Routledge, London, New York 2013;

• Shaw G., The Art of Business Communication, Pearson Education, London 2014;

• Stroh P. J., Business Strategy, Plan, Execute, Win, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2014;

• Somers F., European Business Environment: Doing Business in Europe, Routledge, New York 2019;

• Wetherly P., Otter D., The Business Environment, Themes and Issues in a Globalizing Word, Third Edition, Oxford University Press, Oxford 2014;

• Williams S., The Financial Times Guide to Business Start Up 2015, FT Publishing International, London 2014.

Legislacja i dokumenty:

• Act of 2 July 2004 on Freedom of Economic Activity (Journal of Laws of 2007, No. 155, item 1095, as amended;

• Act of 7 July 2005 on lobbying activities in the lawmaking process, Dz. U. Nr 169, poz. 1414;

• Consolidated version of the Treaty on European Union, OJ C 326, 26.10.2012

• Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012;

• The Constitution of The Republic of Poland of 2nd April, 1997, Dz. U. No. 78, item 483;

Strony internetowe:

•http://europa.eu/eu-life/index_en.htm

•http://www.paiz.gov.pl/polish_law/forms_of_doing_business

•http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Profiles/Regional/DB2019/EU.pdf

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

a) posiada wiedzę na temat struktury i warunków do wdrażania polityki, wyszczególnionych w państwach europejskich i Unii Europejskiej (K_W16), ma wiedzę o aspekty ekonomiczne i społeczne integracji państw członkowskich UE oraz wpływu unijnych polityk gospodarczych i społecznych państwa członkowskie, w tym różnych form przedsiębiorczości (K_W19), zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i normy prawne i etyczne mające zastosowanie do gospodarki, kultury i nauki europejskiej (K_W21), zna metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych o Unii Europejskiej i procesów zachodzących w nim (K_W22);

b) w stanie wyszukiwać, analizować, oceniać i wybrać dla i korzystać z informacji na temat Unii Europejskiej oraz Europy przy użyciu różnych źródeł, metod i narzędzi badawczych (K_U03), zdolnych do analizy struktur i instytucji, w szczególności politycznych, gospodarczych, krajowym, ponadnarodowym i UE w połączeniu z ich krajowym i międzynarodowym środowisku (K_U07);

c) uczestniczy w inicjatywach i projektach obywatelskich pod uwagę ich wpływ na społeczno - politycznej i gospodarczej (K_K06), kreatywności i przedsiębiorczości w poszukiwanie i tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój intelektualny (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

• aktywność, sprawdzanie przygotowania do zajęć, aktywność na zajęciach, praca w grupie;

• referat problemowy (prezentacja dotycząca zagadnienia problemowego).

Zakres tematów:

1. Środowisko biznesowe (łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, analiza poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej).

2. Rodzaj przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (dystrybucja, produkcja, usługi, doradztwo itp.).

3. Procedura tworzenia przedsiębiorstw biznesowych (zakładanie działalności gospodarczej), analiza porównawcza zakładania przedsiębiorstw, organy uprawnione do zakładania przedsiębiorstw, rejestracja przedsiębiorstw - niezbędne dokumenty i procedura rejestracji.

4. Zarządzanie przedsiębiorstwem (zarządzanie projektami w firmie, systemy zarządzania i procesy biznesowe, efektywne działanie komponentów, zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, przywództwo w firmie).

5. Marketing w firmie (firma i jej cele, marka firmy jako źródło przewagi firmy, relacje z klientami, planowanie, marketing bezpośredni, zarządzanie sprzedażą, kampanie reklamowe, działalność public relations, e-biznes).

6. Finanse w firmie (uzyskanie kredytu dla biznesu, ochrona inwestorów, płacenie podatków, księgowość w firmie, płynność finansowa itd.).

7. Negocjacje w biznesie (egzekwowanie umów, handel transgraniczny, rozwiązywanie niewypłacalności, lobbing w biznesie).

Metody dydaktyczne:

• Wykład - niektóre oparte na współpracy między prowadzącymi i studentami (według formuły pytań-odpowiedzi), mające na celu usystematyzowanie podstawowych informacji i sprawdzenie przygotowania do zajęć.

• Prezentacja dotycząca problemu (15-20 min.).

• Dyskusja (40 min.) Jako komentarz do zagadnienia przedstawionego w prezentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 3
Jarosław Czub 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)