Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie funduszy europejskich 2105-PP-L-D5PFEU
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1) Augustyn A., Ostapowicz H. (red.), Fundusze europejskie w polityce spójności, Białystok 2013.

2) Bańka M. S., Gołembski F., Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy, Warszawa 2010.

3) Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria

i praktyka, Warszawa 2013.

4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A. Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, Warszawa 2010.

5) Komornicki T. (red.), Dubownik A., Rudnicki R., Szyda B., Adamiak C., Kaliński K., Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego, Warszawa 2019.

6) Krasuska M., Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020, Warszawa 2014.

7) Laskowska I., Dańska-Borsiak B., Fundusze Unii Europejskiej a atrakcyjność inwestycyjna polskich powiatów: analiza powiązań przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2019, vol. 5, t. 344, s. 115-136.

8) Miś T., Pamuła T., (red.), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności i jakości życia na obszarach wiejskich Podkarpacia, Rzeszów 2016.

9) Nawrat M. A., Grabek N. D., Metodologia zarządzania projektem dofinansowanym z funduszy europejskich, Warszawa 2011.

10) Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B., (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych” podręcznik akademicki, Warszawa 2008.

11) Sikora-Gaca M., Kosowska U. (red.), Fundusze europejskie w teorii i praktyce: edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo, Warszawa 2014.

Strony internetowe:

1) https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2) https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes_pl

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem studiów:

1) w zakresie wiedzy: strukturę administracyjną UE i państw europejskich oraz normatywne i funkcjonalno-strukturalne uwarunkowania kompetencji organów władzy UE, władzy państwowej i samorządowej państw członkowskich i ich wzajemne relacje (K_W05), strukturę i uwarunkowania prowadzenia poszczególnych polityk publicznych przez państwa europejskie i Unię Europejską (K_W06), rynek europejski i obecność na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE (K_W07), oddziaływania UE na państwa członkowskie i ościenne oraz wzajemne relacje państw unijnych i europejskich. (K_W08), zasady zakładania i rozwoju działalności gospodarczej na rynku UE, funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego oraz ich wzajemne relacje, jak i współpracę na rzecz realizacji celów społeczno-ekonomicznych UE i państw członkowskich (K_W09).

2) w zakresie umiejętności: posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur w Unii Europejskiej (K_U02), analizować uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania wybranych instytucji unijnych i instytucji państw członkowskich (K_U03), analizować rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz proponuje skuteczne i etyczne sposoby rozstrzygnięcia tych problemów (K_U07), opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej (K_U08), przygotowywać prace pisemne indywidualnie i zespołowo w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U09), przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U10).

3) w zakresie kompetencji społecznych: odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, budowania tradycji zawodowej oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki (K_K02); inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego (K_K03); jest kreatywny i przedsiębiorczy w zakresie poszukiwania i generowania nowych miejsc pracy (K_K06), administrowanie sprawami unijnymi w UE oraz w krajach członkowskich (S_W01); status prawny urzędnika i pracownika administracyjnego w UE i państwach członkowskich oraz zadania związane z ich stanowiskiem pracy (S_W02).

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć są wykorzystywane zróżnicowane i komplementarne metody pracy. Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen cząstkowych (aktywność, prezentacja, projekt, egzamin):

Punktacja i oceny:

1. Prezentacja.

2. Aktywność.

3. Projekt finansowany z Unii Europejskiej.

4. Test.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

1. Polityka spójności Unii Europejskiej, polityka regionalna, polityka strukturalna – rozróżnienie pojęć. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna. Podstawy prawne. Cele polityki spójności. Podstawowe zasady polityki spójności. Perspektywa finansowa 2007-2013 a perspektywa finansowa 2014-2020.

2. Programy operacyjne w ramach polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, regionalne programy operacyjne.

3. Umowa o dofinansowanie. Odpowiedzialność i obowiązki Beneficjenta. Kontrola projektu. Tryby i zakres kontroli. Zasady przeprowadzania kontroli. Najczęściej popełniane błędy. Pojęcie i typy nieprawidłowości.

4. Budżet Projektu i harmonogram rzeczowo-finansowy. Kwalifikowalność wydatków. Poziom dofinansowania i wkład własny. Monitoring i sprawozdawczość. Wniosek o płatność. Płatność zaliczkowa, refundacyjna, płatność salda końcowego. Studium wykonalności inwestycji i biznes plan. Etapy tworzenia. Zakres dokumentu. Analiza ekonomiczno-finansowa.

5. Zespół projektowy. Instytucjonalne formy realizacji projektu (m.in. liniowa, liniowo-sztabowa, macierzowa, wyodrębniona organizacja projektowa, zewnętrzna organizacja projektu). Organizacja zespołu projektowego (projektowanie, dokumentowanie). Struktura zespołu projektowego (m. in. izomorficzna, ekspercka, kolektywna, „chirurgiczna”). Podstawowe funkcje w ramach projektów europejskich (kierownik projektu, specjalista ds. rozliczeń, specjalista ds. monitoringu, specjalista ds. promocji i rekrutacji). Zarządzanie personelem w projekcie (wymogi, wyzwania, style kierowania, komunikacja).

6. Zasady kontroli projektów. Odpowiedzialność Beneficjenta. Trwałość projektu. System instytucjonalny wdrażania funduszy europejskich – Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Wdrażająca, Instytucja Płatnicza, Instytucja Certyfikująca.

7. Zasady ogłaszania i przeprowadzania konkurów na przyznanie dotacji – studium przypadku cz. 1.

8. Zasady ogłaszania i przeprowadzania konkurów na przyznanie dotacji – studium przypadku cz. 2.

9. Zajęcia warsztatowe – przygotowanie wniosku o dofinansowanie cz. 1.

10. Zajęcia warsztatowe – przygotowanie wniosku o dofinansowanie cz. 2.

11. Zajęcia warsztatowe – przygotowanie wniosku o dofinansowanie cz. 3.

12. Zajęcia warsztatowe – przygotowanie wniosku o dofinansowanie cz. 4.

Metody dydaktyczne:

W trakcie zajęć są wykorzystywane zróżnicowane i komplementarne metody pracy. Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen cząstkowych (aktywność, prezentacja, projekt, test).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 222
Jarosław Czub 15/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)