Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Decision-Making Procedures in European Union 2105-EPE-L-D3DMPE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

• Almond G. A., G. Powell G. B. Jr., Russell D. J., Strom K., (2010), European Politics Today (4th Edition), Pearson, New York, San Francisco, Boston.

• Buonanno L., Nugent N., (2013), Policies and Policy Processes of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

• Dühr S., Colomb C., Nadin V., (2010), European spatial planning and territorial cooperation, Routledge, New York.

• Hancock D. M., Carman C. J., Castle M., Conradt D. P., Nanetti R. Y., Peters B. G., Safran W., White S., (2012), Politics in Europe, 5th edition, CQ Press Washington, D.C., Washington.

• Hardacre A., Akse E., (2015), How the EU Institutions Work and How to Work with the EU Institutions, John Harper Publishing, London.

• Horspool M., Humphreys M., (2012), European Union Law, Oxford University Press, Oxford.

• Lelieveldt H., Princen S., (2011), The politics of the European Union, Cambridge University Press, New York, Cambridge.

• Nello S. S., (2009), The European Union, Economics, Policies and History, McGraw-Hill Education, New York.

• Nugent N., (2010), The Government and Politics of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.

Efekty uczenia się:

Zgodne z programem studiów:

1) w zakresie wiedzy: podstawowe procesy oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej, zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu (K_W04), strukturę, kompetencje i funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz jej oddziaływanie na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje (K_W05).

2) w zakresie umiejętności: analizować na poziomie podstawowym rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy oraz proponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia (K_U05), analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym (K_U06), identyfikować i interpretować scenariusze tworzenia i implementacji polityk publicznych na poziomie narodowym i ponadnarodowym oraz stosować zdobytą wiedzę do ogólnej diagnozy jakości prowadzonych polityk przez państwa europejskie i Unię Europejska (K_U10).

3) w zakresie kompetencji społecznych: prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu (K_K_K02), reprezentowania w sposób zinstytucjonalizowany zróżnicowanych interesów różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć są wykorzystywane zróżnicowane, komplementarne metody pracy.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną z ocen cząstkowych w ramach przedmiotu:

1) Aktywność oceniana na każdych zajęciach;

2) Referat problemowy - przygotowanie prezentacji;

3) Zajęcia warsztatowe.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

• Komisja Europejska w procedurach decyzyjnych w UE;

• Rada w procedurach decyzyjnych w UE;

• Parlament Europejski w procedurach decyzyjnych w UE;

• Rodzaje decyzji w UE (instrumenty prawne w UE, dyrektywy i rozporządzenia, inne rodzaje instrukcji);

• Procedury decyzyjne w UE (zwykła procedura prawodawcza, wniosek Komisji, organy doradcze, pierwsze i drugie czytanie, postępowanie pojednawcze i trzecie czytanie, nieformalny proces w ramach zwykłej procedury prawodawczej);

• inne procedury decyzyjne (specjalna procedura prawodawcza, Rada Europejska jako „organ odwoławczy”, podejmowanie decyzji w ramach WPZiB, poruszanie się po labiryncie podejmowania decyzji w UE);

• Podejmowanie decyzji w Radzie (głosowanie większością kwalifikowaną, głosowanie i konsensus w Radzie);

• parlamenty państw członkowskich i kontrola przestrzegania zasady pomocniczości;

• Otwarta metoda koordynacji (działanie i zastosowanie).

Metody dydaktyczne:

• Wykład konwersatoryjny – część oparta na współpracy między prowadzącym a studentami (wg formuły questions-answers), mająca na celu usystematyzowanie podstawowych informacji oraz sprawdzenie przygotowania do zajęć;

• Prezentacja dot. zagadnienia problemowego (15-20 min.)

• Dyskusja (40 min.) jako komentarz do problemu zarysowanego w prezentacji;

• Ocena studentów oraz podsumowanie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala Aula Baszkiewicza
Jarosław Czub 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)