Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i polityce 2105-PP-L-D1NOPP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Błaszczyk A., Ewolucja państwa. Wybór tekstów, Warszawa 1997 (fragmenty: Arystoteles s. 91-98, Hobbes s. 139-150, Rousseau s. 171-176, Hegel s. 195-200, Gumplowicz s. 229-233, Bakunin s. 275-280, Jellinek s. 235-240, Engels s. 345- 352).

Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998 (Geneza państwa).

Sulowski S., Jakubowski W., Historyczny rozwój państw, w: Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka, Warszawa 2007, s. 239-257.

Antoszewski A., Reżim polityczny, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki , Wrocław 1998, tom I, s. 89-105.

Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 1998, tom II, s. 7-30.

Meny Y., Surel Y. (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007, s. 9-26.

Linz J., Totalitaryzm i autorytaryzm, w: Szczupaczyński J. (oprac.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995, tom I.

Friedrich C.J., Brzeziński Z., Dyktatura totalitarna, w: Ankwicz M. (red.), Władza i polityka. Wybór tekstów ze współczesnej politologii zachodniej, Warszawa 1988, s. 208-215. (lub w: Gołębiowski B., Szczupaczyński J. (red.), Socjologia polityki. Wybór tekstów..., Warszawa 1993.)

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 2008, część III.

Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009.

Baszkiewicz J., Dylematy konstytucyjne państw, w: Wojtaszczyk K.A, Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007, rozdział XIV.

Münkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004, s. 1-45.

Aron R., Pokój i wojna między narodami, Warszawa 1994, rozdziały I i VI.

Ryszka F., Historia, polityka, państwo. Wybór studiów. Tom II, Toruń 2002. (Dwie teorie wojny (1); Myśleć z Clausewitzem)

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, Warszawa 2000, (o pojęciu polityczności).

Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Kraków-Warszawa 1998, s. 55-110.

Tilly Ch., Formowanie się państw narodowych w Europie Zachodniej, w: Szczupaczyński J. (oprac.), Władza i społeczeństwo, tom II, Warszawa 1998, s.15-32.

Sulowski S., Państwo narodowe w procesie integracji europejskiej, w: Wojtaszczyk K.A. (red.), Integracja europejska. Wstęp, Warszawa 2006, s. 66- 83.

Tilly Ch., Rewolucja i rebelia, w: Szczupaczyński J. (oprac.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995, tom I s. 234- 248.

Mazurkiewicz P., Przemoc w polityce, Wrocław 2006, rozdział 4 Przemoc rewolucyjna.

Weber M., Typy panowania, w: Weber M., Społeczeństwo i gospodarka, Warszawa 2002, s. 158 – 227.

Sobkowiak L., Legitymizacja polityczna, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 1998, tom II.

Almond G., Verba S., Problem kultury politycznej – omówienie, w: Szczupaczyński J. (oprac.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995, tom I, s. 328–344.

Jabłoński A.W., Kultura polityczna i jej przemiany, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 1998, tom II, s. 177-197.

Czajowski A., Władza polityczna. Analiza pojęcia, w: Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.), Studia z teorii polityki, Wrocław 1999, tom I. 4. Canovan M., Lud, Warszawa 2008, s. 82-110.

Schmitter P.C., Karl T.L., Czym jest demokracja... i czym nie jest, w: Szczupaczyński J. (oprac.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995, tom I.

Meyer G., Kultura polityczna i demokratyzacja – podstawy, problemy i tezy, w: Meyer G., Sulowski S., Łukowski W. (red.), Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2007, s. 9-48.

Bankowicz M., Zamach stanu. Studium teoretyczne, Kraków 2009.

Billig M., Banalny nacjonalizm, Kraków 2008.(Wstęp do wydania polskiego; Codzienne flagowanie ojczyzny)

Smith A.D., Nacjonalizm, Warszawa 2007, rozdz. 6.

Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

-charakter nauk społecznych i ich miejsce w systemie nauk, a szczególnie

relacje zachodzące między subdyscyplinami wchodzącymi w skład studiów

europejskich, tj. administracją, prawem, ekonomią, naukami o polityce i

naukami o polityce publicznej, zorientowanymi na zastosowanie praktyczne w

sferze działalności administracyjno-urzędniczej i przedsiębiorczości. (K_W01)

-ewolucję państwa, jego strukturę oraz rolę we współczesnych procesach

integracji i globalizacji. (K_W02)

Student potrafi:

-obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska

społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery polityczno-

administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw

europejskich. (K_U01)

-posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz

wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w

celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz

rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji. (K_U05)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) (0-20 pkt)

- przygotowanie - prezentacji (0-10 pkt) lub udział w debacie studenckiej (0-10 pkt)

- wykonywanie zadań pisemnych na platformie Kampus (10 pkt)

warunek zaliczenia: uzyskanie minimum za pracę na ćwiczeniach 25 pkt w trakcie semestru

Zakres tematów:

1.Zajęcia wprowadzające. Istota przedmiotu

2. Geneza i istota państwa

3. Elementy definicji państwa

4. Forma państwa. Klasyfikacje

5. Reżim demokratyczny. Zagrożenia dla demokracji: populizm

6. Reżimy niedemokratyczne

7. Władza polityczna i państwowa. Przywództwo polityczne

8. Sposoby uprawiania polityki. Zmiana w dziejach państwa

9. Podmioty polityki - Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo i ich relacje w rozwoju historycznym

10. Oblicza współczesnej polityki - państwo narodowe i jego przemiany; państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji europejskiej 11. Pojęcie polityki. Granice polityczności

12. Podstawowe kategorie nauki o polityce

13. Polityka jako zawód i powołanie. Etyka i polityka- wzajemne zależności

14.Determinanty polityki

15. Polityka i wojna – wzajemne relacje.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia:

pogadanka - metoda podająca

praca z tekstem - analiza krytyczna treści

dyskusja studencka - rozwiązywanie postawionego problemu

prezentacje (power point, prezi) cząstkowych zagadnień z tematu zajęć

analiza wyjaśniająca - ćwiczenia w zastosowaniu omawianych teorii do analizy wybranych elementów aktualnej rzeczywistości politycznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, Gmach Audytoryjny, sala 222
Izolda Bokszczanin-Gołaś 30/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3, sala 3
Izolda Bokszczanin-Gołaś 32/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)