Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i polityce 2105-PP-L-D1NOPP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podstawowa literatura:

HEYWOOD A., Politologia, Warszawa 2010, rozdz. 1,2,4,5,6,7,8,19,18.

KUCIŃSKI J., Nauk o państwie współczesnym, Warszawa-Lódź 2019

HEYWOOD A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa PWN 2009, r. 1,3, 4, 5, 7,8 12

WINCZOREK P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2005.

ZIELIŃSKI E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

-charakter nauk społecznych i ich miejsce w systemie nauk, a szczególnie

relacje zachodzące między subdyscyplinami wchodzącymi w skład studiów

europejskich, tj. administracją, prawem, ekonomią, naukami o polityce i

naukami o polityce publicznej, zorientowanymi na zastosowanie praktyczne w

sferze działalności administracyjno-urzędniczej i przedsiębiorczości. (K_W01)

-ewolucję państwa, jego strukturę oraz rolę we współczesnych procesach

integracji i globalizacji. (K_W02)

Student potrafi:

-obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska

społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery polityczno-

administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw

europejskich. (K_U01)

-posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz

wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w

celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz

rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji. (K_U05)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin: test pisemny (pytania otwarte problemowe oraz zamknięte, wielokrotnego wyboru, czas trwania 60 min.

Zakres tematów:

Zakres tematów w ramach wykładów:

1.Zajęcia wprowadzające. Istota przedmiotu

2. Geneza i istota państwa

3. Elementy definicji państwa

4. Forma państwa. Kontrowersje wokół pojęcia typ państwa

5. Reżim demokratyczny. Zagrożenia dla demokracji: populizm

6. Reżimy niedemokratyczne

7. Władza polityczna i państwowa

8. Sposoby uprawiania polityki. Zmiana w dziejach państwa

9. Podmioty polityki - Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo i ich relacje w rozwoju historycznym

10. Oblicza współczesnej polityki - państwo narodowe i jego przemiany; państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji europejskiej 11. Pojęcie polityki. Granice polityczności

12. Podstawowe kategorie nauki o polityce

13. Polityka jako zawód i powołanie. Polityk a urzędnik. Etyka i polityka- wzajemne zależności

14. Kultura polityczna

15. Polityka i wojna – wzajemne relacje.

Metody dydaktyczne:

wykład i prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala aula - parter
Izolda Bokszczanin-Gołaś 62/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)