Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego - gr. zaawansowana 3006-PNJŁ1-Z
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty lub Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne).

3. J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (wydanie dowolne).

4. Filologiczne wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach (serie OCT i BT).

Uzupełniająca:

M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959.

Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000.

T. Sinko, Gramatyka łacińska, Warszawa 1925.

J. Ziabicka, Sine colloquiis colloquia, Warszawa 2000.

Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych. B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Warszawa 2015

Słowniki:

Słownik łacińsko-polski, pod red. M. Plezi, t. 1 – 5.

Oxford Latin Dictionary, red. P.G.W. Glare.

Mały słownik polsko-łaciński, pod red. nauk. L. Winniczuk.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

– zna historię powstania i rozwoju języka łacińskiego (K_W02/P6S_WG);

– zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu co najmniej średnim (K_W02 /P6S_WG)

– zna utwory literackie poznawane na zajęciach oraz ich autorów (K_W01/P6S_WG)

– zna miary wierszowe niezbędne do lektury tekstów omawianych na zajęciach (K_W06/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

– tworzy i rozpoznaje formy gramatyczne z zakresu zrealizowanego materiału (K_U08/ P6S_UW);

– samodzielnie analizuje spotkane w tekstach formy (K_U08/P6S_UW);

– samodzielnie pracuje ze słownikiem łacińsko-polskim i słownikami w językach obcych (K_U08/P6S_UW);

– tłumaczy teksty o średniej trudności (K_U08/P6S_UW)

– rozpoznaje podstawowe miary metryczne w poezji łacińskiej (K_U07/ P6S_UW);

– rozpoznaje i potrafi określić zastosowane środki stylistyczne, co ułatwia mu zrozumienie i interpretację tekstu (K_U08/P6S_UW).

w zakresie kompetencji społecznych

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK);

- samodzielnie pracuje nad pogłębianiem swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK);

- docenia wagę kultury starożytnej Grecji i Rzymu w rozwoju kultury europejskiej (K_K04,5/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu fleksji (rozszerzenie o wyjątki i formy oboczne)

2. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu składni zdania prostego (konstrukcje A.C.I., acc. duplex, N.C.I., nom. duplex, C.P.P., C.P.A., ablativus absolutus)

3. Powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie najważniejszych funkcji przypadków.

4. Składnia zdań podrzędnych

- consecutio temporum

- zdania pytajne zawisłe

- zdania dopełnieniowe

- zdania skutkowe

- zdania podmiotowe

- zdania podrzędne okolicznikowe celu, czasu, przyczyny, warunku, przyzwolenia

- zdania względne

5. Podstawy metryki łacińskiej

- iloczas

- heksametr i dystych elegijny

6. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o środkach stylistycznych

- organizacja brzmieniowa (onomatopeja, aliteracja itp.)

- środki słowotwórczo-leksykalne (neologizm, makaronizm itp.)

- środki składniowe (apostrofa, elipsa, anakolut itp.)

- tropy (epitet, metafora, peryfraza itp.)

Omawianiu poszczególnych zagadnień towarzyszą ilustrujące je fragmenty tekstów oryginalnych (Cezar, Nepos, Cyceron etc.).

W drugim semestrze przewidziana jest lektura dłuższych partii tekstu wraz z analizą leksykalną, gramatyczną i stylistyczną.

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku II).

Metody dydaktyczne:

- metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 118
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 118
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 118
Magdalena Zawadzka, Konrad Kokoszkiewicz 6/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)