Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza literatura polska 3007-S1A1NL
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Literatura:

Czapliński Przemysław, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.

Czapliński Przemysław, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007.

Czapliński Przemysław, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Czapliński Przemysław, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.

Iwasiów Inga, Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku, Szczecin 2013.

Janion Maria, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996.

Jarzębski Jerzy, Apetyt na przemianę, Znak, Kraków 1997.

Klejnocki Jerzy, Sosnowski Jerzy, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „brulionu” (1986-1996), Sic!, Warszawa 1996.

Marecki Piotr, Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku, Kraków 2005.

Marecki Piotr, Stokfiszewski Igor, Witkowski Michał (red.), Tekstylia. O "rocznikach siedemdziesiątych", Kraków 2002.

Nowacki Dariusz, Kobiety do czytania. Szkice o prozie, Katowice 2019.

Nowacki Dariusz, Krzysztof Uniłowski (red.), Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. T. 1 cz. 1, Życie literackie po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Nowacki Dariusz, Uniłowski Krzysztof, Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. T. 1 cz. 2, Życie literackie po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

Nowacki Dariusz, Uniłowski Krzysztof (red.), Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, red. D. Nowacki, K. Uniłowski, Katowice 2003.

Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, część 1-3, Katowice.

Skrendo Andrzej, Starzy poeci i nowa rzeczywistość – Miłosz i nie tylko, [w:] Andrzej Skrendo, Poezja modernizmu. Interpretacje, „Universitas”, Kraków 2005.

Stokfiszewski Igor, Zwrot polityczny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009.

Tomczok Marta, Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka - ideologia - popkultura, Warszawa 2018.

Uniłowski Krzysztof, Kup pan książkę! Szkice i recenzje, Katowice 2008.

Uniłowski Krzysztof, Prawo krytyki: o nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury, Uniwersytet Śląski; FA-art, Katowice 2013.

Uniłowski Krzysztof, Skądinąd: zapiski krytyczne, FA-art Bytom 1998.

Warkocki Błażej, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Sic!, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

K_W08 - Absolwent zna i rozumie główne nurty, idee i konteksty XX-wiecznej literatury polskiej i europejskiej.

K_U03 - Absolwent potrafi posługiwać się wiedzą historycznoliteracką, wyszukiwać informacje z zakresu XX-wiecznej historii literatury polskiej i europejskiej.

K_K07 - Absolwent jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy; interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

pozytywnie zaliczone ćwiczenia jako podstawa przystąpienia do egzaminu

uczestnictwo w wykładach (prawo do dwóch nieobecności, resztę trzeba zaliczyć na konsultacjach)

egzamin ustny (uczestniczki i uczestnicy wykładów losują trzy zagadnienia, każda odpowiedź powinna być oceniona pozytywnie, podstawą oceny końcowej są odpowiedzi dotyczące trzech wylosowanych zagadnień)

Zakres tematów:

1. Przełom 80/90 - rekonesans

2. Klasycy i barbarzyńcy (z historią „brulionu” w tle)

3. Starzy mistrzowie

4. Ku diagnozie sytuacji społecznej - w oczekiwaniu na nową „Lalkę”

5. Fabulatorzy, małe ojczyzny itd. (cz.1)

6. Fabulatorzy, małe ojczyzny itd. (cz.2)

7. Nieepicki model prozy (cz. 1)

8. Nieepicki model prozy (cz. 2)

9. Feminizm w literaturze

10. Queer/Kamp

11. Wobec holocaustu

12. Zwrot polityczny

13. Wzmożenia narodowe

14. Fantasy/SF po 1989 roku

15. Ku teraźniejszości (trendy, perspektywy, kierunki)

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy

Wykład z elementami dyskusji

(ewentualnie prezentacja)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 17
Marcin Czardybon 43/48 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)