Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dysleksja rozwojowa 3007-L1A3DR
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 36
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zdobywa wiedzę na temat przyczyn i patomechanizmów trudności w opanowywaniu przez dziecko czytania i pisania;

- zna i wskazuje symptomy dysleksji rozwojowej i ryzyka dysleksji;

- zdobywa wiedzę na temat pracy usprawniającej proces czytania i pisania;

- zdobywa wiedzę na temat metod zapobiegania niepożądanym zjawiskom w procesie przyswajania umiejętności czytania i pisania;

UMIEJĘTNOŚCI

- rozpoznaje możliwe przyczyny trudności dyslektycznych związane z poziomem skomplikowania relacji między mową a pismem w języku polskim;

- umie nazywać i charakteryzować patomechanizmy powstawania zaburzeń czytania i pisania z uwzględnieniem poziomu rozwoju dziecka;

- potrafi podjąć dyskusję merytoryczną, prezentując wiadomości zdobyte podczas samodzielnej lektury i podczas zajęć;

- umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, psycholingwistyki, psychologii, pedagogiki i logopedii oraz medycyny do rozważań o specyfice zaburzeń dyslektycznych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest przygotowany do podejmowania pracy z osobami z dysleksją, do świadomego doboru materiału językowego, do współpracy z pedagogiem;

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ich uzupełniania i doskonalenia i potrafi to robić; dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji;

- dostrzega, poprawnie rozpoznaje i rozstrzyga problemy związane z lingwistycznymi aspektami zaburzeń mowy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieobecności uprawniająca do zaliczenia przedmiotu: 2; w przypadku trzeciej, czwartej nieobecności podniesienie progu zaliczenia odpowiednio do 65% i 70%; w przypadku piątej i kolejnej nieobecności - niezaliczenie przedmiotu; powtarzające się opuszczanie części spotkania będzie liczone jak nieobecność).

2. pozytywny wynik ogólny z dwóch kolokwiów (kolokwium 1 po blokach tematycznych I i II, kolokwium 2 po blokach tematycznych III i IV)

Kolokwia obejmują zakres wiedzy z zajęć i ze wskazanych lektur. Wynik kolokwium wyrażony jest w procentach. Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie średniej z obu kolokwiów.

Próg zaliczenia: średnia wyrażona w procentach >= 60%.

Zakres tematów:

I. Czym jest dysleksja?

a) Dysleksja w ujęciu multidyscyplinarnym. Definicje dysleksji

b) Model opisu dysleksji wg U. Frith

II. Przyczyny dysleksji - etiologia i patomechanizmy

a) Przyczyny pierwotne dysleksji

b) Przyczyny wtórne dysleksji

Kolokwium 1

III. Objawy dysleksji

a) Rozpoznanie ryzyka dysleksji

b) Objawy dysleksji u dzieci w wieku szkolnym

c) Objawy dysleksji u osób dorosłych

d) Czym jest dysortografia? Objawy dysortografii

IV. Trudności językowe w dysleksji i ich terapia

a) analiza dokumentacji

b) rozwijanie świadomości fonologicznej

c) rozwijanie słownictwa, poprawności gramatycznej i umiejętności narracji

d) rozwijanie umiejętności czytania i pisania

Kolokwium 2

Podsumowanie zajęć

Uwaga: poszczególne tematy mogą być realizowane na więcej niż jednych zajęciach

Metody dydaktyczne:

metody podające: opis i wyjaśnienie

metody poszukujące: m. problemowa, dyskusja, pogadanka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 215
Joanna Zawadka 16/16 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, Lokale w budynku Karowa 20, sala 211
Teresa Lewandowska-Kidoń 15/16 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)