Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komparatystyka 3001-11A2KP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 160
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Bilczewski T., Komparatystyka: egzystencja i interpretacja, w tegoż: Komparatystyka i interpretacja: nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków 2010, s. 13-75.

2. Brzostowska-Tereszkiewicz T., Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych, „Przestrzenie Teorii” 2004 nr 3/4.

3. Dąbrowski M., Swój/ Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin 2001 (rozdział I i II).

4. Dziadek A., Relacja obraz-tekst. Próba charakterystyki typologicznej, w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich, red. B. Tokarz, Katowice 2002.

5. Foucault M., Porządek dyskursu, Gdańsk 2002.

6. Kasperski E., O teorii komparatystyki, w: Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998.

7. Markiewicz H., Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: tegoż, Zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa 1976.

8. Said E., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991 (Wstęp, rozdział I).

9. Skwara M., Stara i nowa komparatystyka literacka, w: Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

10. Sławiński J., Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna: trzy kwestie i jedna ponadto, w: tegoż, Prace wybrane, t. IV, Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.

11. Szczęsna E., Komparatystyka mediów, w: Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.

12. Wasilewska-Chmura M., Medium i intermedialność – definicje, klasyfikacje, perspektywy, w: tejże, Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki, Kraków 2011.

13. Ziemba K., Projekt komparatystyki wewnętrznej, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2.

Efekty uczenia się:

W toku zajęć student przyswaja terminologię z zakresu komparatystyki i potrafi się nią posługiwać. Zyskuje umiejętność myślenia w kategoriach komparatystycznych. Uczy się rozróżniać metodologię komparatystyczną od metodologii właściwych innym dziedzinom humanistyki naukowej. Nabywa umiejętności postrzegania, rozumienia i objaśniania zjawisk literatury oraz kultury w kategoriach ich wzajemnych relacji i oddziaływań. Potrafi rozpoznać problematykę komparatystyczną i sformułować ją we własnym dyskursie naukowym. Uzyskaną wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystuje w samodzielnym obcowaniu z różnymi formami literatury, sztuki oraz kultury. Poddaje teksty literackie oraz teksty kultury analizie i interpretacji porównawczej w zakresie propedeutycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczne uczestnictwo w charakterze słuchacza w wykładzie oraz aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. W ramach ćwiczeń student zobowiązany jest do napisania pracy semestralnej lub przystąpienia do kolokwium (formę i zakres wymaganej aktywności wyznacza prowadzący zajęcia). Stopień przyswojenia materiału przedmiotowego, w tym także objętego zakresem wykładu, sprawdzany jest podczas obowiązkowego egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wykładu i ćwiczeń.

Zakres tematów:

Teoria komparatystyki z elementami metodologii; historia dziedziny oraz dzieje myślenia o niej; jej miejsce wśród innych nauk ; komparatystyka literacka, komparatystyka kulturowa, komparatystyka interartystyczna, komparatystyka dyskursów, komparatystyka mediów, komparatystyka postkolonialna i genderowa, komparatystyka w dobie multikulturalizmu i globalizacji, semiotyka i poetyka komparatystyczna; kategorie komparatystyki.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zagadnieniami w kontekście prac teoretycznych oraz artefaktów kultury, metoda ćwiczeniowa; elementy wykładu problemowego i konwersatoryjnego; praca z tekstem; metoda seminaryjna z elementami referatu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 19
Żaneta Nalewajk-Turecka 10/17 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 19
Żaneta Nalewajk-Turecka 14/17 szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 10
Robert Birkholc 17/17 szczegóły
4 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 7
Robert Birkholc 18/17 szczegóły
5 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 17
Marcin Leszczyński 18/17 szczegóły
6 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 10
Michał Kuziak 15/17 szczegóły
7 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 10
Michał Kuziak 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)