Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemiany społeczeństwa w Europie 4003-EU-L23-PSE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Pomian, Krzysztof. „Europa jako pluralistyczna wspólnota wartości” w: Europa i jej Narody, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.

2. Oakeshott, Michael. „Racjonalizm w Polityce” w: Wieża Babel i inne eseje [tłum. A. Lipszyc], Aletheia, Warszawa 1999, s. 21-58.

3. Rakusa-Suszczewski, Mikołaj. Prawa Człowieka – między krytyą i apologią…

Ew.: Freeman, Michael. „Uniwersalność, różnorodność i różnica: kultura i prawa Człowieka” (rozdz. 6) w: Prawa Człowieka [tłum. M. Fronia], Sic! Warszawa 2007, s. 122-156.

4. Barber, Benjamin. „Dziki kapitalizm a demokracja“ w: Dżihad kontra McŚwiat, Spectrum, Muza SA, Warszawa 1997, s. 302-315.

5. Giddens, Anthony. Rozdz. 1 w: Europa w Epoce globalnej [tlum. M. Klimowicz, M. Habura], PWN, Warszawa 2009, s. 15-47.

6. Konarski, Wawrzyniec, Naród, Mniejszość, Nacjonalizm…

Ew. Rougement, Denis de. „Ku federacji regionów” w: List otwarty do Europejczyków [tłum. A. Olędzka- Frybesowa], Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995, s. 132-172.

7. Laqueur, Walter. „Migracje“ w: Ostatnie Dni Europy; epitafium dla Starego Kontynentu [tłum. P. Pawlaczek], Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2008, r. II, str. 25-34.

8. Scheffer, Paul. „Wielka wędrówka ludów” w: Druga ojczyzna; imigranci w społeczeństwie otwartym [tłum. E. Jusewicz-Kalter], Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, s. 123-185.

9. Cohn-Bendit, Daniel. „Wyzwanie Multikulturalizmu” w: Co robić? Mały traktat o wyobraźni politycznej na użytek Europejczyków [tłum. A. Adamczyk], Wydawnictwo Krytyki politycznej, Warszawa 2010, s. 94-114.

10. Kepel, Gilles. „Zakończenie” w: Zemsta Boga [tłum. A. Adamczak], Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 265-278.

11. Hannam, June. Rozdzial 6 – „’Prywatne jest polityczne’ – ruch wyzwolenia kobiet i ‘druga fala’ feminizmu”., w: Feminizm, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznań 2010, s. 143-170.

12. Rifkin, Jeremy. „Drugie Oświecenie” w : Europejskie marzenie; jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream [tłum. W. Falkowski, A. Kostarczyk], NADIR, Warszawa 2005, s. 380-430.

13. Rex, John. Multiculturalism in Europe and America” w: Nations and Nationalism 1 92) 1995, s. 243-259.

14. Carter, Neil. “Green political thought” (r. 2) w: The politics of environment; ideas, activism, policy, Cambridge UP 2007, s. 41-86.

15. Hermann, Christoph i Mahnkopf Birgit. „The Past and Future of the European Social Model” Institute for International Political Economy Berlin, Working Paper, No. 05/2010.

Efekty uczenia się:

Po konwersatorium student

- zna najważniejsze problemy społeczne i kulturowe, które nurtują społeczeństwa europejskie,

- zna ważną literaturą problemową.

- potrafi łączyć zjawiska socjologiczne i kulturowe z istotnymi procesami cywilizacyjnymi,

- umie przygotować specjalistyczną prezentację z wykorzystaniem tekstów źródłowych i innych, dodatkowych materiałów,

- umie myśleć bardziej krytycznie,

- umie dokonywać pogłębionej analizy procesów integracyjnych, tj. myśleć o integracji europejskiej nie tylko w kategoriach prakseologicznych, ale też kulturowych i filozoficznych

- umie pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Grupa zostaje podzielona na zespoły. Każdy z nich opracowuje jeden z przedstawionych bloków problemowych. Punktem wyjścia prezentacji w ramach konwersatorium są przygotowane przez prowadzącego lektury. Referenci zobowiązani są dodatkowo do zebrania innych materiałów indywidualnie, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego konwersatorium. Wskazane jest aby prezentacja nawiązywała do bieżącej polityki europejskiej, działalności państw i innych podmiotów społecznych. Studenci powinni: 1/. Rzetelnie zaprezentować wybrany tekst, 2/. Jasno wyartykułować tezy, postawić problem i wskazać na kontrowersyjne kwestie 3/. krytycznie odnieść się do tekstu i zawartych w nim hipotez, 4/. Zebrać inne materiał do prezentacji (np. filmy, zdjęcia, dane statystyczne, różne opinie), 5/. Postawić problemy do dyskusji, 6/. Zainteresować! Praca w zespołach nie zwalnia studentów z czytania lektur.

Studenci będą oceniani na podstawie trzech kryteriów. Po pierwsze, 1/. na podstawie przygotowanej w zespole 45 minutowej prezentacji, Po drugie, 2/. na podstawie indywidualnego zaangażowania i wkładu w przebieg konwersatorium, Po trzecie, 3/. na podstawie pracy pisemnej (eseju)

Średnia z trzech wystawionych ocen stanowić będzie końcowy rezultat konwersatorium.

Zakres tematów:

Etyka społeczna, prawa człowieka, ideologie, kapitalizm, państwo opiekuńcze, imigracja, feminizm, ekologia, wielokulturowość, sekularyzacja, tożsamość

Metody dydaktyczne:

1. Otwarte dyskusje na postawione problemy

2. Ćwiczenia w formułowaniu kontrowersji i argumentów

3. Tworzenie prezentacji tematycznych

4. Redagowanie prac pisemnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 04
Bogusława Filipowicz 16/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)