Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu 3007-L1A1EG
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 38
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Ciecierska- Zajdel B., Trening głosu. Edgard, Warszawa 2012

• Emisja głosu nauczyciela. Red. M. Przybysz- Piwko, CODN, Warszawa 2006

• Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Red. M. Śliwińska- Kowalska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.

• Kamińska B., Standard postępowania logopedycznego w logopedii artystycznej, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2015

• Kisiel M., Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza 2012.

• Krasucka A. Głos w pracy nauczyciela. Propozycja treningu, Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 1 i 2/3 r.2000

• Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra 2016

Linklater K., Uwolnij swój głos, PWST, Kraków 2012.

• Logopedia artystyczna, red. B. Kamińska, S. Milewski, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Łastik A., Poznaj swój głos. Studio Emka, Warszawa 2002.

• Mirecka U., Relaksacja, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, UMCS, Lublin 2018

• Mitrinowicz – Modrzejewska A. Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. PZWL, Warszawa 1963

• Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, red. M. Śliwińska- Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź, 2011.

• Szkiełkowska A., Kazanecka E., Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa 2011

• Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Universitas, Kraków 2003

• Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, GWP, Gdańsk 2007

• Toczyska B., Zacznij od samogłoski. Samogłoska w logopedii artystycznej, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

• Wysocka M., Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

• Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

• Posiada ogólną znajomość budowy i czynności narządu głosu. Rozumie procesy fizjologiczne i patologiczne zachodzące w narządzie głosu. (K_W34)

• Zna zasady i sposoby korygowania u siebie i innych nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, rezonacyjnych i artykulacyjnych. (K_W36)

• Zna technikę wykonywania indywidualnych i grupowych ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i rezonacyjnych. (K_W30)

• Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń oddechowych i głosowych (K_W32)

• Zna zasady higieny pracy głosem. (K_W30)

UMIEJĘTNOŚCI

• Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu emisji głosu do oceny głosu oraz programowania i prowadzenia postępowania terapeutycznego. (K_U01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji (K_K05)

• Ma świadomość złożoności anatomii i fizjologii człowieka w tym złożoności zjawiska głosu. (K_K07)

• Promuje wzorce zdrowego posługiwania się głosem. (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, kontrola obecności (dopuszczalne maksimum dwie nieobecności), zaliczenie ustne.

Zakres tematów:

1. Budowa i funkcjonowanie aparatu głosowego, oddechowego i artykulacyjnego.

2. Uwarunkowania prawidłowej emisji głosu.

3. Rozpoznawanie nieprawidłowości zachodzących podczas procesu tworzenia głosu.

4. Ćwiczeń relaksacyjne przygotowujące ciało do pracy głosem.

5. Usprawnianie grup mięśni istotnych z punktu widzenia emisji głosu.

6. Korekta postawy.

7. Ćwiczenia otwierające obszary tworzenia głosu:

• rozluźnianie żuchwy

• otwieranie gardła

• kontrola górnej części klatki piersiowej

8. Ćwiczenia oddechowe.

• ustalenie właściwego, przeponowo- żebrowego toru oddechowego.

• wydłużanie fazy wydechowej.

• praca nad wykorzystaniem podparcia oddechowego.

• rozwijanie umiejętności właściwego gospodarowania powietrzem podczas fonacji

9. Ustalanie średnicy dźwięku.

10. Wypracowanie miękkiego ataku dźwięku.

11. Poszukiwanie rezonansu w ciele.

• praca nad wykorzystywaniem rezonatora piersiowego.

• pobudzanie rezonatorów nasady (głowowych).

12. Wzbogacanie plastyczności głosu: umiejętność panowania nad tempem, wysokością, dynamiką, rytmem i intonacją.

13. Etapy i metody pracy nad głosem.

14. Głos jako narzędzie pracy. Brzmienie głosu oraz elementy mowy ciała istotne w pracy zawodowej oraz podczas wystąpień publicznych.

15. Zasady bezpiecznego posługiwania się głosem podczas pracy zawodowej.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, pokaz, metoda ćwiczeń praktycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 202
Beata Ciecierska-Zajdel 11/13 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 202
Beata Ciecierska-Zajdel 12/13 szczegóły
3 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 211
Joanna Wyszyńska 12/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Lokale w budynku Karowa 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)