Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa 3020-BA1WLI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997 (lub inne).

2. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

3. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006 lub [w:] Teoria badań literackich za granicą, Kraków 1966-1986, t. II, cz. 3.

4. W. Propp, Morfologia bajki, "Pamiętnik Literacki" 1968, 59/4, s. 203-242.

5. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:]

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006 lub [w tegoż:] W poszukiwaniu istoty języka, T. II.

6. M. Bachtin, Słowo w dziele Dostojewskiego, [w tegoż:] Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa 1970, s. 275-403 lub [w:] Poetyka 2 (red. D. Ulicka), s. 108-210.

7. C. Brooks, Herezja parafrazy, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

8. J. Łotman, Problem znaczenia w tekście artystycznym, [w tegoż:] Struktura tekstu artystycznego, Warszawa 1984 lub [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

9. M. Heidegger, Cóż po poecie w czasie marnym?, [w tegoż:], Ścieżki lasu, Warszawa1985.

10. H.-G. Gadamer, Tekst i interpretacja, [w tegoż:] Język i rozumienie, Warszawa 2003, s. 99-141 lub A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

11. P. Ricoeur, Symbol daje do myślenia, [w tegoż:], Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 1985.

12. E. Husserl, Idea fenomenologii, wykład III i IV, [w tegoż:], Idea fenomenologii. Pięć wykładów, Warszawa 1990, s. 53-77.

13. R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego, [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

14. W. Iser, Apelacyjna struktura tekstów, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

15.U. Eco, Nadinterpretowanie tekstów, [w:] U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996, s. 51-75.

16. H. Bloom, Strach przed kontaminacją, [w tegoż:], Lęk przed wpływem, Kraków 2002, s. 9-44.

17. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, [w tegoż:] Wariacje na temat pewnego paktu, Kraków 2001, s. 21-56.

18. H. White, Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości, [w tegoż:] Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000 (II wyd. 2010), s. 135-170.

19. E. Said, Orientalizm.Wprowadzenie, [w tegoż:] Orientalizm, Poznań 2005, lub [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

20. S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, [w tegoż:] Interpretacja, retoryka, polityka, pod red. A. Szahaja, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

- zna i rozumie powiązania filologii bałtyckiej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami humanistycznymi

- zna i rozumie terminologię, teorie i metodologie badań z zakresu literaturoznawstwa

- zna i rozumie terminologię literaturoznawczą w języku polskim i wybranym języku obcym

- zna i rozumie metody interpretacji i analizy tekstu literackiego

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

- potrafi czytać, interpretować i analizować teksty literackie, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa

- potrafi czytać, interpretować i analizować teksty o charakterze naukowym i poprawnie stosować poznaną terminologię literaturoznawczą

- potrafi przytoczyć główne tezy badaczy historii i teorii literatury, stosownie do ich istotności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do właściwej oceny znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test końcowy obejmujący (1) zagadnienia teoretycznoliterackie oraz (2) poetykę (wersologia i stylistyka).

Zakres tematów:

1. Teoria literatury:

a) Pragmatyzm i neopragmatyzm;

b) Fenomenologia;

c) Hermeneutyka;

d) Szkoły formalistyczne;

e) Strukturalizm;

f) Semiotyka i semiologia;

g) Dekonstrukcja;

h) Psychoanaliza;

i) Feminizm, gender, queer;

j) Historyzm i postkolonializm.

2. Poetyka:

a) wersologia;

b) genologia;

c) stylistyka.

3. Wstęp do historii literatury:

a) epoki literackie;

b) rodzaje i gatunki literackie.

Metody dydaktyczne:

Wykład (metoda podawcza, metoda problemowa), praca z tekstem literackim wspomagane technikami multimedialnymi (prezentacje).

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej (synchronicznej) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Google Meet, narzędzi webowych i aplikacji. Wykłady będą nagrywane i wraz z prezentacjami udostępniane studentom do odtworzenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 28
Inesa Szulska 32/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)