Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB15 Kod Erasmus / ISCED: 13.4 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktikum obejmuje podstawowe wiadomości o bakteriach dotyczące budowy ich komórki, form występowania w środowisku, wpływu czynników fizycznych i chemicznych na ich wzrost oraz wprowadza podstawowe informacje zakresu genetyki bakterii, w szczególności podstawowe informacje o plazmidach i horyzontalnym transferze genów. Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi technikami mikrobiologicznymi.

Pełny opis:

Celem praktikum jest przedstawienie podstawowych wiadomości o bakteriach, metodach ich badania oraz technickach inżynierii gentetycznej opartych na ich wykorzystaniu.

Przedmiot prowadzony jest w formie laboratorium z elementami wstępów teoretycznych do realizowanych zagadnień w formie prezentacji.

Program

1. Techniki pracy w laboratorium mikrobiologicznym - praca sterylna, podłoża mikrobiologiczne. Izolowanie czystych kultur bakterii i określanie ich liczby.

2. Morfologia i budowa komórki bakteryjnej (opis na podstawie barwienia).

3. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wzrost bakterii.

4. Elementy genetyki bakterii - plazmidy, transformacja, koniugacja.

5. Regulacja ekspresji genów - operon laktozowy E. coli.

Praktikum składa się z spotkania organizacyjnego, 5 spotkań laboratoryjnych oraz jednego terminu dodatkowego.

Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa. Możliwa jest jedna usprawiedliwiona nieobecność. Osoby nieobecne odrabiają zajęcia w terminie dodatkowym.

Nakład pracy studenta:

Laboratorium = 15 godzin

Przygotowanie raportów = 7,5 godziny (1,5 godziny na raport)

Samodzielne przygotowanie do ćwiczenia = 7,5 godziny

Przygotowanie do kolokwium - 15 godzin

Razem około 45 godzin.

Literatura:

1. red. J. Baj "Mikrobiologia" PWN 2018

2. P. Singleton "Bakterie w biologii,biotechnologii i medycynie”, PWN, 2000 – wybrane zagadnienia

3. W.J.H Unicki-Goldfinger „Życie bakterii” PWN 2006- wybrane zagadnienia

4. red. J. Baj, Z. Markiewicz, "Biologia molekularna bakterii", PWN, 2006 - wybrane zagadnienia

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału objętego zakresem ćwiczeń student:

WIEDZA

1. zna budowę komórki bakteryjnej, różnice w budowie u bakterii gramdodatnich i gramujemnych, (K_W06)

2. zna elementy genetyki bakterii: plazmidy, horyzontalny transfer genów, (K_W06)

3. zna podstawowe techniki mikrobiologiczne. (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi pracować sterylnie, uzasadnić wybór sposobu sterylizacji roztworów, pożywek, szkła i drobnego sprzętu, (K_U01)

2. potrafi izolować czyste kultury bakterii, wykonywać posiewy bakterii, (K_U01)

3. potrafi transformować komórki bakteryjne wektrorem plazmidowym, (K_U01)

4. potrafi interpretować proste wyniki doświadczeń przeprowadzanych z zastosowaniem bakterii. (K_U01, K_U06)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. ma świadomość, na czy polega etyka pracy badawczej i odpowiedzialność za rzetelność uzyskiwanych wyników, (K_K04, K_K05)

2. rozumie możliwości wykorzystania bakterii, w biotechnologii, medycynie, ochronie środowiska i w przemyśle. (K_K06, K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktikum odbywa się na podstawie:

1. kart wyników z pięciu ćwiczeń (za każdą kartę można maksymalnie uzyskać 5 punktów - w sumie 25 punktów).

2. pisemnego kolokwium końcowego w postaci testu wielokrotnego wyboru oraz zadań krótkiej odpowiedzi (z kolokwium można uzyskać maksymalnie 25 punktów)

Ostateczna ilość uzyskanych punktów jest średnią ważoną: punktów uzyskanych z kart (waga 1/3) i punktów uzyskanych z kolokwium końcowego (waga 2/3).

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie 60 % punktów.

• Nie oddanie karty w wyznaczonym terminie skutkuje otrzymaniem 0 pkt z karty. Nie ma popraw kart.

• Każda osoba ma prawo do jednego terminu kolokwium i jednego terminu kolokwium poprawkowego. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na wyznaczonym terminie kolokwium, termin kolokwium przepada.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Żuberek
Prowadzący grup: Joanna Żuberek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.