Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z ekono- i socjofizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4Eko24 Kod Erasmus / ISCED: 14.8 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z ekono- i socjofizyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=43
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

W ramach tego interdyscyplinarnego i wielokierunkowego proseminarium, ściśle powiązanego z `Seminarium z ekono- i socjofizyli I, II' studenci (a także doktoranci) nabywają, oczywiście w interakcji z innymi uczestnikami proseminarium, umiejętności oraz wiedzę charakterystyczne dla tej interdyscyplinarnej (wielokierunkowej) specjalności ekonofizycznej. Wystarczającym punktem wyjścia (uczestnictwa w seminarium) są te umiejętności oraz wiedza ogólna, jakie nabył uczestnik seminarium w dotychczasowym toku studiów. Dalsze nabywanie nowych, specjalistycznych umiejętności ma miejsce m.in. na tym właśnie proseminarium.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Proseminarium ma charakter interdyscyplinarny, wielokierunkowy i przeglądowy obrazując jak w różnych ośrodkach akademickich i badawczych metody stosowane w fizyce bądź pokrewne są wykorzystywane w takich dziedzinach jak ekonomia i socjologia. Proseminarium jest obowiązkowe dla studentów specjalności `Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)'. Wszystkie prezentacjesą zamieszczane w archiwum na podanej powyżej stronie (typu) WWW.

Pełny opis:

Proseminarium ma charakter interdyscyplinarny i przeglądowy pokazując jak w różnych ośrodkach akademickich i badawczych metody stosowane w fizyce bądź pokrewne są wykorzystywane w takich dziedzinach jak ekonomia i socjologia. Proseminarium to jest komplementarne do analogicznego `Seminarium gdyż jego referentami są nie tylko młodzi naukowcy doktoranci i studenci ale także doświadczeni badacze. Seminarium z ekono- i socjofizyki' i jest prowadzone w trybie stacjonarnym ale wszelkie materiały pomocnicze, odnośniki literaturowe i linki zamieszczono na uniwersyteckiej platformie e-learningowej, która umożliwia np. uczestnictwo w forach dyskusyjnych dotyczących referatów (patrz poniżej).

Przykładowe tematyki zarówno tego proeminarium jak też komplementarnego do niego seminarium z ekono- i socjofizyki wraz z prezentacjami zamieszczono na platformie e-learningowej (`moodle', zarządzanej przez COME UW na serwerze `kampus') pod adresem podanym powyżej w katalogach pn.: "Seminarium i proseminarium z ekono- i socjofizyki rok akademicki 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14; wymagany jest klucz dostępu (hasło): multimediasesf

Do zaliczenia seminarium wymagana jest obecność na referatach, udział w dyskusjach oraz wygłoszenie własnego referatu w języku angielskim.

Literatura:

1) Prezentacje znajdujące się pod podanym powyżej adresem (na stronie typu WWW).

2) Publikacje rekomendowane przez poszczególnych prelegentów.

Efekty kształcenia:

Poznanie i przedyskutowanie koncepcji, teorii, modeli, metod i technik, przede wszystkim o charakterze interdyscyplinarnym, stosowanych w szeroko rozumianej fizyce a także w ekonomii i socjologii do badania przede wszystkim układów złożonych. Ponadto, rozwijanie umiejętności analizy różnorodnych danych empirycznych jakimi operuje się we wspomnianych dziedzinach. Chodzi w tym kontekście o zdobycie umiejętności czytania publikacji naukowych pozwalającej, przede wszystkim, na:

1) szybkie wydobywanie z nich istoty rzeczy

2) sukcesywne pogłębianie (w miarę potrzeb) rozumienia zawartych w nich treści

3) zdolność optymalnego wykorzystywania źródeł rekomendowanych w publikacjach

4) zdolność kuluarowego i publicznego przekazywania zawartych w nich zagadnień i rozwiązań przedstawianych problemów

5) nabywanie umiejętności uczestniczenia w dyskusjach naukowych a w tym zwłaszcza umiejętności możliwie prostego i jasnego sposobu przedstawiania (formułowania) własnych i cudzych myśli

6) umiejętność dostrzegania zjawisk i procesów ekonomicznych i socjologicznych

7) nabywanie umiejętności samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów naukowych

8) pogłębione rozumienie istoty pracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (które mają charakter roczny) oraz wygłoszenie jednego referatu w języku angielskim. Przedmiotem referatu jest publikacja rekomendowana przez opiekunów seminarium. Ponadto, przy dokonywaniu oceny brana jest pod uwagę aktywność uczestnika seminarium. Wreszcie, przed wystawieniem oceny zaliczającej seminarium opiekunowie seminarium rozstrzygają w jakim stopniu uczestnik seminarium nabył umiejętności określone powyżej (w rozdz. pt.: "Efekty uczenia").

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.